10. Östra Lagnö

Östra Lagnö ligger längst ut på Ljusterös nordöstra del i Österåkers kommun. Från reservatets mjukt slipade berghällar har man en storslagen utsikt mot ytterskärgården. Här finns också rester av mellanskärgårdens gamla odlingslandskap, strövvänliga barrskogar och många stigar. Området är en del av naturreservatet Själbottna - Östra Lagnö.
Flygfoto över hav och öar.

När området blev reservat 1977 var de vackra jordbruksmarkerna med sina stengärdsgårdar under igenväxning. En syn som är vanlig bland skärgårdens tidigare ängar, betesmarker och åkrar. På Östra Lagnö har områdena röjts för att behålla det ålderdomliga kulturlandskapets karaktär och dess flora. Här bedrivs nu bete och slåtter. Skötseln gör att gullviva, prästkrage, blåklocka och andra ängsarter trivs. Runt de öppna markerna växer en lövskog av björk, asp, hassel och gamla ekar.

Stråk av urkalksten löper i berggrunden utmed hela norra stranden. Att berget är kalkrikt märks på floran för här växer orkidén Adam och Eva. Den förekommer både som röd- och gulblommiga individer. Andra orkidéer som finns i reservatet är tvåblad, spindelblomster och grönkulla. På strandängarna växer majviva tillsammans med höskallra, ormrot, trift, ormtunga och gåsört. De inre delarna av reservatet består av tätvuxna äldre granskogar med inslag av ek, ask och björk omväxlande med glesa tallskogar och mindre kärrpartier. Skogarna är strövvänliga med bär- och svamprika marker. Mot havet övergår de glesa hällmarkstallskogarna i kala strandhällar.

Inom naturreservatet finns lättframkomliga, hårdgjorda stigar och handikappanpassade toaletter. En fiskebrygga för rörelsehindrade finns också.

Bad, fiske och fågelskådning

Brännholmen är udden vid nordöstra spetsen av reservatet. Här finns goda möjligheter till bad, tältning och sportfiske. Klipporna mot havet är mjukt slipade av inlandsisen och randiga av bergarterna svart diabas och ljusröd fältspat. Från udden har man en sagolikt vacker utsikt över Svartlögafjärdens öppna vatten med kobbar och skär. På Brännholmen finns ett gammalt självföryngrande idegransbestånd. Idegranen känns igen på att den saknar kottar. Fröet omges istället av ett rött köttigt hylle som liknar ett bär (giftigt). Området är en viktig häckningslokal för många fågelarter. Skären öster om Skakroksudden har ett rikt fågelliv med bland annat roskarl, strandskata och måsfåglar. Här rastar också rovfåglar och sjöfåglar som ejder, svärta och alfågel.

 Själbottna - Östra Lagnö naturreservat

Översiktskarta

Karta

Ordningsföreskrifter

Vägbeskrivning
Till Östra Lagnö: Buss 621 från Danderyds sjukhus till Östanå färjeläge, byte till buss 626 till Lagnö by. Därefter 3 km promenad. Med bil: E18 Norrtäljevägen, därefter väg 276 förbi Åkersberga mot Östanå färjeläge där bilfärjan går mot Ljusterö. På Ljusterö skyltat mot Östra Lagnö. Till Själbottna går reguljär Waxholmsbåt sommartid.

Fakta
Kommun: Norrtälje och Österåker
Bildat år: 1977
Markägare: Skärgårdsstiftelsen
Reservatsförvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Area (hektar)
hela Själbottna-Östra Lagnö naturreservat
Land      205
Vatten        1
Totalt     206