11. Norra Järvafältet

Norra Järvafältet är ett stort sammanhängande naturområde mellan Järfälla, Sollentuna och Stockholms kommuner. Området karaktäriseras av ett småskaligt odlingslandskap med omväxlande natur. Här finns såväl sluten barrskog och lummiga ädellövskogar som öppna åkrar och betesmarker. Området är lätt att röra sig i både till fots och på cykel.

I hela området bedrivs ett aktivt jordbruk för att hålla landskapet öppet. Bete sker med kor, hästar och får. Väsby gård i områdets östra del omges av ett vackert och välbevarat odlingslandskap. Strax söder om Väsby gård finns en liten våtmark, Väsby sjöäng, som är en lockande miljö för många olika fågelarter. Säbysjön i väster är en grund slättsjö med rikt fågelliv. Vid sjön finns fågeltorn och flera utsiktsplatser. För att gynna fågellivet har man återupptagit bete på strandängarna.

Gamla kulturmarker

Det bodde människor i området redan för mer än 2500 år sedan och på Järvafältet finns många intressanta spår av människans brukande genom tiderna. Landskapet rymmer fornborgar, gravfält och platser som varit bebyggda kontinuerligt sedan förhistorisk tid. Att fortfarande kunna uppleva ett levande småskaligt jordbrukslandskap så nära Stockholm är ovanligt.

Ädellövskog i Hansta

I Hansta i söder finns Järvafältets största sammanhängande ädellövskog. Den är särskilt värdefull eftersom det sannolikt vuxit lövträd här sedan bronsåldern. Skogen består idag av ek och hassellundar och under historisk tid brukades den sannolikt som äng. De gamla och döende träden i skogen är rika på bohål och insekter. Här finns gömslen för djur som hasselmus, hackspettar och nötkråka. På våren täcks marken av blåsippor, vitsippor och andra vårblommor.

 Norra Järvafältet innefattar följande naturreservat

- Östra Järvafältet
- Västra Järvafältet
- Hansta
- Molnsättra

Besöksinfo/vägbeskrivning 

Karta

Fakta Östra Järvafältet
Kommun: Sollentuna
Bildat år: 1979
Markägare: Sollentuna kommun
Reservatsförvaltare: Sollentuna kommun

Ordningsföreskrifter

Fakta Västra Järvafältet
Kommun: Järfälla
Bildat år: 1987
Markägare: Järfälla kommun, enskild
Reservatsförvaltare: Järfälla kommun

Ordningsföreskrifter

Fakta Hansta
Kommun: Stockholm
Bildat år: 1998
Markägare: Stockholms stad
Reservatsförvaltare: Stockholms stad

Fakta Molnsättra
Kommun: Järfälla
Bildat år: 1987
Markägare: enskild
Reservatsförvaltare: markägaren

Ordningsföreskrifter