Naturen i Stockholms län

Stockholm ligger i gränszonen mellan flera olika naturgeografiska regioner med olika förutsättningar i form av naturlandskap, geologi, topografi och klimat.
Vandringsled i skogsmark.

Här möts naturtyper och arter från norr och söder och från inland och kust. Barrskogar i norr möter lummiga lövskogar och odlingsbygd i Mälardalen. Slätten i nordväst möter det småbrutna sprickdalslandskapet i Roslagen, i skärgården och på Södertörn. Stockholms skärgård med sina omkring 30 000 öar är en av världens finaste. Inom länet finns ungefär hälften av landets vilda växtarter. Många arter har på grund av naturgeografin och klimatet gränsen för sitt utbredningsområde i regionen. Mitt i ligger Stockholm i stjärnformad stadsbygd med gröna kilar in mot centrum. Landskapets variationsrikedom är en nyckelfaktor för hur regionens biologiska mångfald utvecklats, och storstaden har i hög grad präglat denna variationsrikedom - samtidigt som den inte lämnat nästan några naturområden helt opåverkade. I Länsstyrelsens publikation "Miljöanalys 1996, Stockholms län" beskrivs regionens natur- och kulturlandskap med utgångspunkt från några olika teman. Texterna finns också att läsa här nedan.

Odlingslandskapet

Skogslandskapet

Sjöar och vattendrag

Våtmarker

Grusåsar

Skärgården

Biologisk mångfald