ReFisk – översyn av fiskeregler

Länsstyrelsen Stockholm ska i samarbete med fyra andra ostkustlän ta fram ett förslag till nya fiskeregler för mellersta ostkusten. Projektet kallas ReFisk och ska rapporteras till Havs- och vattenmyndigheten i december 2018.

Varför görs projektet ReFisk?

 • Det är en del av en pågående översyn av kustfiskeregler 

  Havs- och Vattenmyndigheten har påbörjat en översyn och revidering av fiskeregler för andra kuststräckor i Sverige. För att underlätta det arbetet även för mellersta ostkusten har Länsstyrelsen i Stockholm tagit initiativ ReFisk.

 • Resultatet ska bli ett regionalt förankrat och kunskapsbaserat förslag 

  Medverkande i ReFisk är länsstyrelserna i Gävleborgs-, Uppsala-, Stockholms-, Södermanlands- och Östergötlands län. 
  Dessa länsstyrelser ska tillsammans med andra aktörerer som högskolor, intresseorganisationer med mera ta fram ett förslag till åtgärdspaket för en hållbar fiskeförvaltning längs mellersta ostkusten och föreslå vilka fiskeregler som passar de regionala förutsättningar som finns här. Havs- och vattenmyndigheten är sedan den myndighet som fattar beslut om nya fiskeregler.

TÄVLING: Rapportera flest märkta gäddor före 1 december 2018

Under våren 2017 har Länsstyrelsen inom projektet ReFisk märkt ett stort antal gäddor i Stockholms skärgård. Nu behöver vi hjälp att kartlägga hur de rör sig mellan vikar och fjärdar. Vi har därför skapat en tävling för dig som fiskar i skärgården.  

Så här tävlar du:

Du ser att det är en märkt gädda genom att det sitter ett gult märke/pinne på gäddan med ett telefonnummer

 1. Notera längd och vikt.
 2. Ring till numret som står på det gula märket/pinnen (vår länsfiskekonsulent Henrik Andersson)
 3. Berätta var du fångade den och på vilket redskap, om du fått den på kastspö får du gärna ange bete.

Har du andra intressanta iakttagelser får du naturligtvis även berätta om dom. För projektet är det bästa om du kan släppa tillbaka gäddan efter att du tagit ovanstående uppgifter. 

ReFisk – kunskapsinsamling på olika sätt

För att kunna föreslå rätt åtgärder behöver kunskap samlas in. Projektet ska därför

 • utvärdera effekten av  fredningsområden för fisk genom provfiske, 
 • öka kunskapen om gäddbestånden i Stockholms skärgård genom genetisk beståndsidentifiering,
 • genomföra en enkät om attityder till fiskeregler i Stockholms, Gävleborgs, Uppsala, Södermanlands och Östergötlands län.


Informationsfilm om ReFisk (7.45 minuter lång)

Samråd för förankring

I projektet ingår även att förankra resultat regionalt och inom respektive länsstyrelse genom samråd.
 

Utvärdering i fredningsområden

2003 införde Länsstyrelsen i Stockholm fredningsområden för fisk i Stockholms län. För att utvärdera om detta är en bra skyddsform för att skapa ett hållbart fiskbestånd görs nu följande utvärderingsåtgärder inom ramen för ReFisk:

 • Under april 2017 genomfördes ett provfiske efter gädda i tolv fredningsområden och tolv referensvikar
 • I samband med provfisket samlades det in genetiska prover för beståndsidentifiering av gädda. Detta för att se om, och i så fall var, det finns spridningsbärriärer mellan bestånd i skärgården samt även utvärdera betydelsen av lekplatser
 • Samtliga gäddor som fångades märktes, om du fångar en sådan gädda ska du ringa telefonnumret som står på märket och ange tidpunkt, plats, vikt, längd och fiskemetod. Om du gör det har du chans att vinna ett fint pris
 • Under maj 2017 undersöks vikarna med avseende på övriga fiskbeståndet, vegetation, bottenfauna (bottendjur), djurplankton och betningstryck från spigg. Denna del av undersökningen görs av Naturvatten i Roslagen AB i samarbete med Stockholms Universitet och SLU-Aqua.

 

 

Foto: Henrik C Andersson.

Provfiske, platser och tillfällen, våren 2017

 ​Fredningsområde​Referensområde

1.

​Svalhagsviken

​Häggnäsviken

2.

​Byviken/Ryssundet

​Kyrkviken/Utö

3.

​Ängsön

​Fjärdlång–Mörkviken

4.

​Hansviken

​Söderängsviken/
Herrön

5.

​Villinge

​Norra Fladen–
östra Jungfruskär

6.

​Söderfladen

​Eknöviken

7.

​Gisslingöfladen

​Tofladen/Gropaviken

8.

​Tranviksfjärden

Söderöfjärden/Sladdarön

9.

​Sundskär

​Rödlöga/Högskär

10.

​Dalviken

​Rotholmaviken

11.

Björnöfjärden/Torpe Infjärd

​Tranvik/Djuröviken

​12.

​Lännåkersviken

​Askviken

 

Läs mer i projektplanen för ReFisk som du hittar i boxen till höger.