Övriga sällskapsdjur

Du kan behöva tillstånd för din djurverksamhet om du vill  driva zoobutik, yrkesmässigt föda upp, sälja eller hyra ut sällskapsdjur eller bedriva smådjurspensionat.

För övriga sällskapsdjur krävs tillstånd vid:

  • Yrkesmässig hållning, uppfödning och försäljning. Till exempel zoobutiker och andra verksamheter som säljer sällskapsdjur yrkesmässigt eller yrkesmässig uppfödning av sällskapsdjur eller foderdjur.
  • Förvaring eller utfodring och upplåtande av sex eller fler kaniner eller illrar per år. Till exempel smådjurspensionat eller uthyrning av sommarkaniner.
  • Förvaring eller utfodring och upplåtande av gnagare, fåglar, reptiler, groddjur eller fiskar under förutsättning att verksamheten omfattar sex eller fler förvaringsutrymmen såsom burar, akvarier, terrarier eller liknande per år. Till exempel smådjurspensionat eller uthyrning av sällskapsdjur.

Jordbruksverkets sidor om djur hittar du mer information om vad som gäller för zoohandel och olika slags sällskapsdjur som omfattas av tillståndsplikt.

Detta tittar vi på vid kontroll av djuraffär

När din ansökan är komplett kommer en djurskyddshandläggare ut för att kontrollera djurhållningen. Vid kontroll av din verksamhet utgår vi från de djurskyddsbestämmelser som finns. Vi använder de checklistor som Jordbruksverket tagit fram för zoobutik och de aktuella djurslagen. Om du vill titta på checklistorna i förväg så finns checklistan för zoobutik i kolumnen här till höger. Checklistor för olika djurslag finns på Jordbruksverkets hemsida, se länk här till höger. I checklistan står också vilken lagstiftning varje område grundar sig på.

Vi går tillsammans igenom djurhållningen i affären och de rutiner som du har i affären. Vi tittar på arbetsinstruktioner, faktablad och dokumentation kring mottagning och försäljning av djur. Vi tittar på de utrymmen du ska hålla djur i och hur du har inrett dem.  Om det finns brister så måste de åtgärdas innan du kan få ett tillstånd och sätta in djur i butiken.

Vanliga brister i djuraffärer

Nedan listas några av de vanligaste bristerna som vi hittar vid kontroll av djuraffärer.

Faktablad

Vanligast är att det inte lämnas faktablad vid försäljning av fisk. Det är också vanligt att faktabladen är ofullständiga. Du kan se vad faktabladen ska innehålla i föreskrifterna som du hittar i kolumnen här till höger. Gå gärna igenom faktabladen och kontrollera att de är godkända, så kan handläggningen av din tillståndsansökan efter kontrollen gå snabbare.

Möjlighet att söka skydd

Tillräckligt skydd finns inte för marsvin. Alla marsvin ska samtidigt kunna söka skydd.  

Gnagmaterial

Det saknas gnagmaterial till kaniner och gnagare. Det ska alltid finnas gnagmaterial som exempelvis färska grenar. Det är inte tillräckligt med hö eller pellets.  

Hyllor till kaniner

Det finns inte tillräckligt många hyllor till kaninerna eller hylla saknas helt. Det ska finnas hyllor så att alla kaniner får plats samtidigt.

Hoppskydd i akvarier

Det finns inte hoppskydd i akvarierna. Det ska finnas nät eller täckglas så att fiskar inte kan hoppa ut. Det går även att ha så pass låg vattennivå så att fiskarna inte kan hoppa ut.  

Inredning i akvarier

Akvarierna är inte tillräckligt inredda. Det ska finnas lämplig inredning i alla akvarier där fiskar vistas.  

Utrymmeskrav

Det är vanligt att det hålls för många djur tillsammans på för litet utrymme. Kontrollmät utrymmena och räkna fram hur många djur du kan ha i utrymmet. Det är viktigt att notera att de måttkrav som finns är minimimått, det vill säga det minsta utrymmet som lagstiftningen kräver. Man får gärna ha större utrymmen. Måttbestämmelserna hittar du i föreskrifterna här till höger. 

Kaniner hålls ofta i burar med för låg takhöjd. Den lägsta bur som en 3-kilos kanin kan hållas i är 50 centimeter. Ju större kaninen är desto högre takhöjd krävs. Länsstyrelsen kan inte godta lägre burar än de mått som står i föreskriften.  

Personal saknar utbildning

Det saknas utbildad personal. Du kan läsa mer nedan om vad som krävs för att du yrkesmässigt ska få sälja djur.   

Yrkesmässig försäljning av djur

Du som ska sälja djur ska ha utbildning

För att få sälja djur yrkesmässigt ska du med godkänt resultat ha genomgått grundkurs och djurslagsspecifika kurser. Kurserna ska vara godkända av Jordbruksverket. Länk till Jordbruksverkets lista med utbildningar hittar du här till höger.

När du ansöker om tillstånd ska du bifoga kopior som styrker att du genomgått utbildningarna.  

Ansvarig person i djuraffären

Du ska som ansvarig utbildad person finnas tillgänglig i butiken under dess öppettid. Du kan dela ansvaret med en annan utbildad person, som då ska stå med i tillståndet. Det är viktigt att det finns utbildad personal i butiken dels för att djuren ska tas omhand på ett bra sätt, men också för att rätt information ska lämnas ut till kunderna. Som ansvarig ska man förutom att se till att djuren sköts på rätt sätt, kunna svara på frågor kring skötsel, utfodring, burar med mera. Om du måste vara borta en kortare period (högst två veckor) vid exempelvis sjukdom behöver du i normalfallet inte ersättas av annan utbildad personal. Du måste dock lämna över ansvaret till djurkunnig personal. Vid längre frånvaro än två veckor måste annan utbildad person finnas på plats.    

Viktigt att lämna faktablad

När du säljer djur ska du alltid till köparen lämna med faktablad för djuret. Detta gäller alla djur som säljs i butiken förutom ryggradslösa djur som exempelvis vandrande pinnar. Du kan se vad faktabladen ska innehålla i föreskrifterna som du hittar i kolumnen här till höger. 

Avskilt djurutrymme

Alla djurutrymmen ska ha minst en insynsskyddad sida. För att minska stressen för fåglar och däggdjur ska de förvaras avskilda från kunderna, exempelvis i ett separat djurrum bakom en glasvägg.

Kan man ha veterinär i djuraffären?

I djuraffärer får det inte bedrivas veterinär verksamhet eller annan form av konsultations- eller serviceverksamhet som innebär mottagning av djur. Du kan bedriva veterinär verksamhet i anslutning till butiken i separat avskilt utrymme. Ingången till veterinären ska inte ske genom zoobutiken. Det krävs alltså två separata ingångar, en in till djuraffären och en in till veterinären. Djuren som ska till veterinären ska inte passera inne i butiken. Väntrum samt in- och utpassering av patienter räknas till den veterinära verksamheten.  

Foderföretagare

Om du säljer färskfoder (så kallat BARF-foder) ska du registrera dig som foderföretagare. Du kan läsa mer om detta på Jordbruksverkets sidor om foder.