Häst

Du kan behöva tillstånd för din hästverksamhet om du vill inackordera hästar, föda upp, sälja eller hyra ut hästar, ha många hästar eller bedriva ridskoleverksamhet.

Tillstånd behövs för dig som:

  • håller 10 eller fler hästar äldre än 24 månader. Till exempel  har hand om och ansvarar för egna hästar och/eller hästar som hålls på foder.
  • föder upp 4 eller fler hästar per år.
  • upplåter 4 eller fler hästar per år, till exempel turridningsverksamhet.
  • säljer 4 eller fler hästar per år från egen uppfödning.
  • säljer 4 eller fler hästar per år från annans uppfödning, till exempel en hästhandlare.
  • förvarar eller utfodrar 4 eller fler hästar. Till exempel hyr ut boxplatser i ett stall. Avsikten måste dock vara att det är något som sker samtidigt och regelbundet, dvs inte bara någon tillfällig inhysning.
  • använder hästar i ridskoleverksamhet.
  • bedriver yrkesmässig hästverksamhet  

Jordbruksverket sidor om hästar hittar du mer information om vad som gäller för hästhållning och hästverksamheter.

Detta tittar vi på vid kontroll av verksamheten

När din ansökan är komplett kommer en djurskyddshandläggare ut för att kontrollera djurhållningen. Vid kontroll av din verksamhet utgår vi från de djurskyddsbestämmelser som finns. Vi använder den checklista för häst som Jordbruksverket tagit fram. Om du vill titta på checklistan i förväg så finns den på Jordbruksverkets hemsida eller i kolumnen här till höger. I checklistan står också vilken lagstiftning varje område grundar sig på.

Vi går igenom skötselrutiner och tittar på hästarna, stall, ligghall, hagar och annat som kan vara relevant för hästhållningen. 

Vanliga brister

Nedan listas några av de vanligaste bristerna som vi hittar vid kontroll av hästverksamheter. 

Skaderisker

Vi hittar vanligtvis en del skaderisker såsom oskyddade fönster, veka galler, trasig inredning och inredning som inte är tillräckligt hållfast för hästar, vassa krokar som är olämpligt placerade samt kilar och mellanrum i inredning där hästarna kan riskera att fastna.

Ventilation

Det är väldigt vanligt att stallar helt eller delvis saknar förutsättningar för att stallet ska ventileras tillräckligt bra. Det kan till exempel vara så att det saknas eller finns för få friskluftsintag, att de är ojämnt fördelade i stallet eller att en frånluftstrumma är för liten för det antal hästar som hålls i stallet. Fläktar kan också ha för låg kapacitet eller så används de inte alls. Det allra vanligaste är dock att vi ser att många stänger igen och täpper till stallet vintertid. Detta resulterar tyvärr i att man stänger in fukt, damm och gaser i stallet där hästarna vistas. Fönster och dörrar ger en ojämn och osäker fördelningen av den friska luften i stallet men fungerar som nödventilation om exempelvis fläktar slutar fungera.

Leriga hagar och små hagar

Många hagar blir periodvis väldigt leriga på vissa partier. Ibland kan det vara så att hela hagen är lerig. Hagmarken ska vara dränerad eller naturligt ha dränerande egenskaper för att klara av belastningen från det antal hästar som du har i hagen. Detta är särskilt viktigt kring vatten- och foderplatser, vid ingången till ligghallen eller i ingången till hagen. Hästarna ska inte behöva sjunka ned i lera för att kunna dricka, äta eller nå sin torra liggplats.

Det förekommer att hästar hålls i mycket små hagar eller inte släpps ut alls. Hästar ska dagligen få möjlighet att röra sig fritt i alla gångarter. Det innebär att hagen måste vara så stor att hästen kan galoppera åtminstone en kortare sträcka i hagen. 

Mått på utrymmen

Takhöjd och boxmått regleras i föreskrifterna för häst och ska följas. Du kan enkelt kontrollera om du har tillräckliga mått genom att mäta och jämföra med de mått som finns i föreskriften. Tänk på att takhöjd mäts från ströbädd till den lägsta punkten i taket i boxen, till exempel den lägsta balken.  Takhöjden mäts också vid uppbindningsplatser, från den höjd där hästen står till den lägsta punkten ovanför uppbindningsplatsen. Hur hög takhöjd som krävs får du fram genom att multiplicera hästens mankhöjd med 1,5. Takhöjden måste dock alltid vara lägst 2,2 m, även om bara små ponnyer hålls i stallet!

När du mäter en box behöver du kontrollera om det är boxens storlek eller boxens kortaste sida som avgör hur stor häst som du får ha i boxen. Du hittar måtten i föreskriften och broschyren i kolumnen här till höger.

Hästpass

Vid kontroll av ansökningar för hästverksamheter vill vi se pass för samtliga hästar. Passen ska finnas där hästen är och ska kunna uppvisas på plats. Om pass inte kan uppvisas lämnar vi ärendet vidare till den länsveterinär hos oss som arbetar med dessa frågor. En brist gällande passen påverkar vanligtvis inte din ansökan om tillstånd. Bristen hanteras i separat ärende, och den hästägare/hästhållare som saknar pass till sin häst eller inte vill ha passet där hästen hålls kan bli förelagd att följa lagstiftningen.  

Förprövning

När man bygger om, bygger till eller bygger nytt stall behöver man ofta göra en så kallad förprövning innan man börjar bygga. Förprövning innebär att Länsstyrelsen granskar det man har tänkt bygga för att se att stallet kommer att följa gällande djurskyddsbestämmelser. Här kan du läsa mer om förprövning och hur du går till väga.

Foderföretagare

Om du hanterar foder till en eller flera hästar räknas du som foderföretagare och måste registrera dig hos Jordbruksverket. Du kan dock undantas från kravet på registrering om samtliga hästar som du hanterar foder för istället har inskrivet i passen att de inte ska ingå i livsmedelskedjan. Det finns en särskild sida i passet där det kan skrivas in. Du kan läsa mer  i broschyren som du hittar här till höger eller på Jordbruksverkets sidor om foder.