Djurskyddskontroller

Länsstyrelsen gör djurskyddskontroller efter anmälan om djur som far illa.  Vi gör också planerade kontroller på gårdar och andra anläggningar där djur hålls. Kontrollerna utförs vanligen av länsstyrelsens djurskyddshandläggare.

Vårt arbete med djurskyddet är förebyggande och syftar till att djuren i länet ska ha det så bra som möjligt.
Tjur och ko

Vilka djurskyddskontroller gör Länsstyrelsen?

Kontroller görs i samband med:

 • anmälan om brister i djurhållning
 • uppföljning av brister
 • planerade kontroller
 • extra kontroller inom utvalda områden
 • ansökan om tillstånd eller godkännanden

Länsstyrelsen tar varje dag emot flera anmälningar om djur som far illa. När vi får en anmälan gör vi en bedömning av hur allvarliga problemen verkar vara och hur bråttom det är att vi åker ut och gör inspektion. Ibland gör vi inspektioner tillsammans med polisen. Förutom de akuta inspektioner som görs efter anmälan åker vi även ut på planerade kontroller. Då besöker vi till exempel gårdar med livsmedelsproducerande djur, ridskolor och andra anläggningar där djur hålls.  Urval för vilken djurhållare som ska kontrolleras sker antingen via riskbasering, slumpurval eller att ett i förväg bestämt område eller en viss djurhållningsform ska kontrolleras. Vi besöker också gårdar och andra anläggningar där djur hålls i samband med ansökningar om olika tillstånd och godkännanden.

 

 Script Editor

Meddelas kontrollerna i förväg?

Kontrollerna är som regel oanmälda. Enligt EU-bestämmelser ska vi inte anmäla våra kontroller, vilket innebär att vi vid anmälan om missförhållanden inte i förväg kontaktar den som har hand om djuren innan vi åker ut för att göra en inspektion.

Om ingen är hemma gör vi ett nytt besök vid ett annat tillfälle. Djurskyddshandläggaren går inte själv in i en ladugård eller annat djurutrymme utan tillåtelse från någon djuransvarig.

Hur vet jag att djurskyddshandläggaren kommer från Länsstyrelsen?

En djurskyddshandläggare har alltid med sig legitimation eller ett tjänstgöringsintyg. Oftast har handläggaren även arbetskläder märkta med Länsstyrelsens logotyp.

Måste jag släppa in handläggaren?

Djurskyddshandläggaren har rätt att se alla djur och djurutrymmen. Om djurägaren vägrar detta kan kan kontrollen behöva göras med hjälp av polisen.

Vad kostar det?

Om en kontroll kostar eller inte beror på vad det är för typ av kontroll.

 • Rutinkontroller: Ingen avgift
 • Uppföljning av brister: Avgift
 • En anmälan där brist hittats (befogad anmälan) vilken behöver följas upp: Avgift
 • En anmälan där brist inte hittats (obefogad anmälan): Ingen avgift
 • Tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen: Ingen avgift
 • Godkännande enligt 37 § djurskyddsförordningen: Särskild avgift

Kostnaden är 800 kronor per timme och du får betala för minst 30 minuter. Därefter debiteras varje påbörjad timme. Både tiden för kontrollen på plats, restid, samt tid för förberedelse och efterarbete ingår i kostnaden.

Om handläggaren rest mellan flera kontrollplatser på en dag, ska restiden fördelas mellan kontrollobjekten. Längsta tid som får debiteras för resa per kontroll är två timmar.

Hur gör Länsstyrelsen kontroller?

Vid en kontroll kan hela djurhållningen inspekteras eller en del av den. Djurskyddshandläggaren tittar på djuren och utrymmena där de hålls.

Vid kontrollerna använder vi särskilda checklistor som tagits fram av Jordbruksverket. Dessa checklistor gäller för olika djurslag och verksamheter med djur och alla länsstyrelser i Sverige använder dem. Länk till checklistorna finns i högerspalten.

Efter kontrollen går vi igenom besöket tillsammans med djurägaren. Vi skickar sedan ut en kontrollrapport där besöket beskrivs och eventuella brister och överenskommelser redovisas.

Varje nytt ärende och alla kontroller registreras i vårt diarium.

Djurskyddslagen, (SFS 1988:534) och djurskyddsförordningen, (SFS 1988:539),går att läsa på Notisums webbplats. Mer information om djurskydd, föreskrifter samt allmänna råd finns på Jordbruksverkets webbplats. 

 Jordbruksverkets information om kontrollbesök och checklistor

 Vill du göra en anmälan om djur som far illa?