Utvecklingsmedel § 37 a

Länsstyrelsen ska verka för att stärka den civila sektorns roll och främja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner. Länsstyrelsen har möjlighet att lämna ersättning till kommuner för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas i till nyanlända utlänningar och/eller asylsökande och som syftar till att:

• underlätta etableringen i samhället,
• skapa nätverk,
• stödja språkinlärning,
• eller ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Utlysningen pågår 1 mars - 23 april 2018.

För 2018 disponerar Länsstyrelsen i Jönköpings län sammantaget 66 miljoner kronor för ändamålet. Medlen lyses ut och utbetalas under 2018.

Länsstyrelsen i Stockholms län kan fördela cirka 8 600 000 kronor av dessa.

Ansökan kan i första hand avse åtgärder under perioden 2018 och 2019, men ersättning kommer beviljas och utbetalas under budgetåret 2018.

Ersättning får lämnas för verksamhet som bedrivs utan vinstsyfte och som genomförs antingen av kommunen i egen regi eller av kommunen i samverkan med en eller flera organisationer.

Ansökningshandlingar

Ansökningsformulär med vägledning
Intyg samverkanspart § 37 a
Stöddokument jämställdhet inför en bidragsansökan

Målgrupp

Målgruppen för insatsen innefattar både nyanlända utlänningar och asylsökande. En insats kan riktas till enbart en av målgrupperna eller till båda målgrupperna.

Med nyanlända utlänningar avses personer som omfattas av 5 och 5a §§ enligt förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Med asylsökande avses utlänningar som omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande med fler.

Redovisning

Länsstyrelsen i Stockholms län erbjuder den som beviljats ersättning kontinuerlig dialog under insatstiden. Länsstyrelsen kan medge förändring eller förlängning av insats för vilken medel beviljats.  

Delredovisning av insatsen ska lämnas vid den eller de tidpunkter som anges i beslutet. Slutredovisning ska ha kommit in till Länsstyrelsen i Stockholms län senast två månader efter att projektet avslutats.

Slutredovisningen ska vara undertecknad och göras på särskild blankett som finns nedan. Den som beviljats medel ska kunna visa verifikat och andra underlag för redovisningen.  

Delredovisningsmall § 37 a insatser beviljade 2016

Slutredovisningsmall  § 37 a insatser beviljade 2016 

Delredovisningsmall § 37 a insatser beviljade 2017

Slutredovisningsmall § 37 a insatser beviljade 2017

Återbetalning

Regler om återbetalning finns i förordningens § 39-41. Mottagare av medel är återbetalningsskyldig om ersättning lämnats på fel grund eller med för högt belopp. Återbetalning ska även ske i de fall ersättningen inte använts för det ändamål som angetts i ansökan.