Utvecklingsmedel § 37

Insatser och samverkan som bidrar till att skapa beredskap och stärka mottagningskapaciteten 2018-2019.

Länsstyrelserna fördelar medel till kommuner eller kommunalförbund (enligt § 37 i ersättningsförordningen 2010:1122).  Länsstyrelserna får lämna medel för att skapa beredskap och mottagningskapacitet och för att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra organ i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Utlysningen pågår mellan 1 mars - september 2018

Länsstyrelserna har cirka 80 miljoner kronor att fördela under år 2018. Länsstyrelsen i Stockholms län kan fördela 13 020 000 kronor av dessa. 

Ansökningshandlingar 

Ansökningshandlingar med vägledning §37
Intyg samverkanspart §37
Stöddokument jämställdhet inför en bidragsansökan

Inriktning och prioriteringsgrunder 2018

Länsstyrelsen får lämna ersättning till kommuner och kommunalförbund för insatser för att

- underlätta bosättning samt för att

- skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända och ensamkommande barn, och för att

- utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra organ i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Under 2018 prioriteras insatser som syftar till att få till stånd fler bostäder för nyanlända. Insatser kan till exempel handla om att utveckla samverkan med privata fastighetsägare, allmännyttan eller andra relevanta aktörer, förmedla och på annat sätt underlätta uthyrning av privatpersoners bostäder eller arbete med att skapa långsiktigt hållbara bostadslösningar där gruppen nyanlända också synliggörs i kommunernas arbete med bostadsförsörjning. Insatserna kan med fördel omfatta informations- och kunskapshöjande insatser för allmänhet och/eller andra aktörer. Bakgrunden till årets prioriteringsgrunder är den bostadsbrist som råder i många kommuner och som påverkar gruppen nyanländas situation och etablering.

Länsstyrelsen i Stockholms län uppmuntrar vidare insatser för följande målgrupper:

- nyanlända barn/unga och familjer och/eller ensamkommande barn (inkl. asylsökande

ensamkommande barn)

- nyanlända kvinnor med låg eller ingen tidigare utbildning

Samt insatser som har ett tydligt

- barn- ungdoms-, och/eller familjeperspektiv; insatser som tar hänsyn till barn/ungdomar och/eller familjers särskilda behov i mottagandet. Ex. genom barnkonsekvensanalys eller tillämpning av barnperspektiv och barnets perspektiv i insats.  

- hälsofrämjande perspektiv; insatser som syftar till att stärka den nyanländas mentala, sociala och fysiska välbefinnande. Ett hälsofrämjande arbete kan riktas till alla nyanlända och berör således inte bara personer med ohälsa. Ex. insatser som inbegriper aktiviteter som avser stärka individens sociala nätverk eller kunskap om den egna hälsan.

Länsstyrelsen prioriterar 2018 även insatser som involverar samverkan mellan kommuner eller mellan kommuner och andra aktörer. Samverkan kan i detta sammanhang innebära samverkan kommuner emellan, mellan kommun och civilsamhälle eller mellan kommun och annan myndighet. Samverkan kan syfta till samarbete i etableringens olika delar, exempelvis samhällsorientering, praktik, utbildning etcetera eller till att utveckla samordningen mellan olika delar av etableringen.

Målgrupper för insatserna 2018

Enligt § 37 i ersättningsförordningen (2010:1122) är målgruppen för insatserna nyanlända och/eller ensamkommande barn.

I kategorin nyanlända ingår:
- Personer som beviljats uppehållstillstånd som flyktingar
- Personer som beviljats uppehållstillstånd av flyktingliknande skäl
- Kvotflyktingar
- Anhöriga till ovanstående grupper

I enlighet med den nuvarande lydelsen i förordningen kan insatser även riktas till utlänningar som omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. och är ensamkommande barn. Medlen kan dock även användas för insatser för beredskap och kapacitet som avser både asylsökande och nyanlända ensamkommande barn, då de ensamkommande barnen tas emot i kommunen när de är asylsökande och sedan vanligtvis stannar i kommunen efter beviljat uppehållstillstånd.

§ 37-medel kan under 2018 inte beviljas för insatser riktade till vuxna asylsökande eller asylsökande barn i familj.

Medel

Medel kan gå till direkta insatser eller till medfinansiering av till exempel EU-projekt.

Ansökan kan avse åtgärder under perioden 2018-2019 och om det är särskilt angeläget även 2020. Ersättningen kommer att betalas ut under budgetåret 2018.

Beslut och utbetalning

Beslut meddelas sökande senast den 15 oktober 2018.

Utbetalning av medel sker från Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Redovisning och återbetalning

Länsstyrelsen erbjuder den som beviljats ersättning kontinuerlig dialog under insatstiden. Länsstyrelsen kan medge förändring eller förlängning av insats för vilket medel beviljats.  

Delredovisning ska lämnas vid den eller de tidpunkter som anges i beslutet. Slutredovisning ska ha kommit in till Länsstyrelsen i Stockholms län senast två månader efter att projektet avslutats. Den som beviljats medel ska kunna visa verifikat och andra underlag för redovisningen.

Mottagare av medel är återbetalningsskyldig om ersättning lämnats på fel grund eller med för högt belopp. Återbetalning ska även ske i de fall ersättningen inte använts för det ändamål som angetts i ansökan.

Delredovisningmall § 37 insatser beviljade 2016

Slutredovisningsmall § 37 insatser beviljade 2016

Delredovisningsmall § 37 insatser beviljade 2017

Slutredovisningsmall § 37 insatser beviljade 2017