Vilt som resurs. Från skog till bord - Nuläge och utvecklingsmöjligheter. Förstudie

Omslagsbild
Löpnummer:
2015:10
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
1400-0792
Publicerad:
2015
Sidantal:
24
BAKGRUND

I Sörmland finns riklig tillgång till vilt. De stora stammarna av framför allt dov- och kronhjort finns idag främst i de södra delarna av länet. De orsakar lokalt omfattande skador i skogs- och lantbruk och är samtidigt en värdefull resurs som skulle kunna nyttjas i högre grad.

Viltkött är en klimatsmart råvara från naturen som är magert och proteinrikt med höga halter av mineraler. Med dagens tydliga trend att äta hälsosam, naturlig och närproducerad mat så bör marknaden för viltkött ha en stor utvecklingspotential i såväl Sörmland som i Mälardalsregionen och nationellt.

I Sörmland finns flera vilthanteringsanläggningar med kapacitet att hantera stora mängder viltkött. Möjligheten att köpa viltkött begränsas av bland annat ojämn tillgång, otydliga inköpskanaler och
prissättning samt brister gällande lagerutrymmen.

Projektet Viltveckor i Sörmland har visat att efterfrågan på viltkött bland konsumenter, i restaurang led och inom offentlig sektor är stor. Det nationella viltmatsprojektet inom Matlandet
Sverige som startade år 2010 visar att efterfrågan på viltkött stadigt ökar.

Länsstyrelsen i Södermanlands län tog initiativet till denna förstudie som undersöker förutsättningar och möjligheter att bygga upp en mer långsiktig profilering av vilt. Målet är en
ökad konsumtion av sörmländskt viltkött året om i främst Stockholm -Mälardalsregionen.
Kommentar: