Fria vandringsvägar i Buskhyttebäcken

Omslagsbild till rapporten
Löpnummer:
2015:11
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
1400-0792
Publicerad:
2015
Sidantal:
14
Bakgrund och syfte

Länsstyrelsen har tillsammans med Trafikverket och Nyköpings kommun arbetat med att restaurera och skapa fria vandringsvägar för fisk i Buskhyttebäcken. Denna rapport sammanfattar processen och erfarenheter från projektet under tiden 2009-2014. Sportfiskarna, Lindahls gräv AB, Huskvarna Ekologi har genomfört projekteringar och åtgärderna i fält.

De flesta fiskarter vandrar för att hitta uppväxtområden eller lekområden. Det gäller inte bara lax och öring utan även gäddor, abborrar, karpfiskar som mört och id. Vattendrag som mynnar i kusten har ett extra värde för kustlevande fiskar som går upp och leker i vattendrag och i våtmarker där det blir varmt fortare på våren än i havet. En stor del av kustens gäddpopulation är född i sötvatten (Engstedt, 2011). I många vattendrag är vandring för fisk omöjligt på grund av fellagda vägtrummor och olika sorters dämmen. Inom naturvården arbetar man för att återskapa fria vandringsvägar för att ge ekosystemen en möjlighet att repareras och för att kunna uppnå miljömålet levande sjöar och vattendrag. God ekologisk status enligt vattendirektivet kräver också att det finns vattendrag utan vandringshinder.

Buskhyttebäcken har ett relativt litet avrinningsområde och ligger i Nyköpings kommun söder om Marsviken, där vattendraget mynnar i havet strax väster om samhället Buskhyttan. Id leker varje vår i bäcken, leken är en attraktion att beskåda.

I Buskhyttebäcken fanns ett flertal vandringshinder där en stendamm vid Buskhyttans gård var det största med en fallhöjd på en dryg meter. Nedströms stendammen var ett mindre hinder i form att stora stenblock och ännu längre ner en raserad stenvalvsbro vars stenar vid lågvatten utgjorde vandringshinder för fisk. Uppströms dammen fanns rester av en äldre vägbro som även utgjorde vandringshinder. Trafikverket och länsstyrelsen samarbetar för att åtgärda vandringshinder i vattendrag. Många vägtrummor ligger för högt eller är inte dimensionerade efter dagens flöden. I Buskhyttebäcken fanns en vägtrumma som låg för högt som Trafikverket var ansvarigt för att åtgärda.

Genom att åtgärda vandringshindrena kan andra arter såsom havsöring, flodnejonöga, lake, mört, id och andra karpfiskar gynnas. En sträcka på 12 km tillgängliggörs för fisk.
Kommentar: