Marin vegetationsinventering i Södermanlands skärgård 2010

Löpnummer:
2014:11
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
1400-0792
Publicerad:
2014
Sidantal:
82
Under september 2010 genomförde Sveriges Vattenekologer AB, på uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanlands län, en vegetationsinventering på 36 dyktransekter i Södermanlands län. Inventeringen var en del av ett treårigt projekt där Gis-modelleringar ska användas för att ta fram bl a utbredningskartor av bottenlevande flora. Syftet med denna undersökning var att göra kompletterande vegetationsinventeringar av bottnar i miljöer som inte är så väl representerade i befintliga inventeringar. I denna rapport presenteras resultaten av inventeringen samt naturvärdesbedömningar av transekterna.

De inventerade transekterna låg framförallt i inner- och mellanskärgården mellan Bråviken och Tullgarn. Några transekter inventerades i ytterskärgården utanför Oxelösund. Salthalten varierade mellan 4,9 och 5,9 psu.

På transekterna observerades totalt 37 växttaxa. De vanligaste algerna på transekterna var brunalgerna blåstång (Fucus vesiculosus) och brunslick (Ectocarpus/Pylaiella), samt grönalgen grönslick (Cladophora glomerata) och rödalgen fjäderslick (Polysiphonia fucoides). Mindre vanliga arter var grovsläke (Ceramium virgatum), korvsnöre (Scytosiphon lomentaria) och näckhår (Cladophora fracta).

I kärlväxtsamhällena var borstnate (Potamogeton pectinatus) den vanligaste arten. Andra vanliga arter var axslinga (Myriophyllum spicatum), ålnate (Potamogeton perfoliatus) och hårsärv (Zannichellia palustris) medan t ex hjulmöja (Ranunculus circinatus) och knoppslinga (Myriophyllum sibiricum) var mindre vanliga arter. Den vanligaste kransalgen på transekterna var grönsträfse (Chara baltica) men samtliga fyra observerade kransalger förekom i låga täckningsgrader och på få transekter.

Blåstång noterades som djupast på 5,7 m och blåstångsbältets maximala djuputbredning på transekterna var 3,9 m. Även löslevande blåstång var vanlig på transekterna och observerades ned till ca 8 m djup. Kärlväxternas djuputbredning var 6,9 m och kärlväxtsamhället (yttäckning >25 %) växte som mest ned till ca 5,9 m djup.

Naturvärdesbedömningen av vegetationen på transekterna gav generellt ett högt naturvärde för länet. Tre transekter bedömdes ha mycket höga naturvärden eftersom de hade artrika växtsamhällen som inkluderade frodiga kärlväxt- och blåstångsamhällen. Fem transekter bedömdes endast ha vissa naturvärden främst p g a att de hade mer artfattiga växtsamhällen med liten yttäckning. Övriga 28 transekter bedömdes ha höga naturvärden oftast för att de hade frodiga kärlväxt- eller blåstångsamhällen.

Kommentar: