Marin Modellering i Södermanlands län

Omslagsbild
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2014
Sidantal:
124
Rapporten är framtagen av AquaBiota Water Research i samarbete med Länsstyrelserna i Södermanland och Stockholm inom projektet Marin Modellering i Södermanland och Stockholm (MMSS), på uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten

Kunskap om de marina habitatens förekomst och utbredning efterfrågas idag av många aktörer. Under 2000-talet har efterfrågan ökat i takt med att arbetet med att värna om havsmiljön fått tydlig prioritet genom nationella och internationella och åtaganden. För länsstyrelse och kommun finns ett stort behov av ökad kunskap om den marina miljön för regional och lokal kustplanering, samt som underlag för tillsyn och beslut enligt miljöbalken. Även på nationell och internationell nivå är kartor över den marina miljön av stor vikt för planering, skyddsåtgärder och förvaltning.

Inom detta projekt har kartor över bottenlevande växter och djur samt kustnära och pelagisk fisk tagits fram med hjälp av rumslig modellering. Principerna för rumslig modellering beskrivs i rapporten. Biologiska data (kalibreringsdata) har samlats in med hjälp av dropvideo, ekolodning, undervattensdetonationer samt sammanställts från tidigare genomförda undersökningar. Heltäckande kartor har tagits fram för prediktorvariablerna siktdjup, salthalt, temperatur, potentiellt förorenade områden, djup och olika djupderivat.

Sammanlagt presenteras kartor över förutsättning för förekomst av fem arter av kärlväxter, sju arter eller artgrupper av alger, blåmussla, 19 arter av bottenlevande djur på djupare bottnar, BQI (benthic quality index), kustnära yngel, spigg samt fyra grupper av pelagisk fisk. För några av arterna och artgrupperna har prediktioner tagits fram för olika täckningsgrader eller tätheter. Samtliga modelleringsresultat som presenteras i rapporten är av god kvalitet. Utöver arter och artgrupper har även HELCOM Underwater Biotopes, HUB, modellerats.

Preliminära marina naturvärden har också identifierats. Klassificeringen bygger på indelningen av habitat enligt HUB, och de habitat som motsvarats av någon art- eller artgruppsprediktion har fått värden för unikhet/raritet, diversitet, hot, livstidsviktigt område samt funktion. De olika artprediktionerna har sedan summerats för att få fram ett naturvärde på en skala från 1 till 10.

För ärendehantering på nationell och internationell nivå krävs att modelleringar görs med hög rumslig upplösning. Detta dels för att en högupplöst modellering krävs för att även storskaliga kartunderlag ska erhållas med tillräckligt hög kvalitet, dels för att en god upplösning som regel behövs för att hantera marina skydds- och förvaltningsåtgärder även på denna nivå. Exempel på sådana åtgärder är planering för vindkraftsetablering och sårbarhetsanalyser av t.ex. oljeutsläpp eller fiskemetoder. Prediktioner kan även användas som underlag för både integrerad (sektor-övergripande) och sektorsspecifik kust- och skärgårdsplanering. Prediktioner är också användbara vid bedömningar av hur vanlig eller representativ en art eller ett habitat är på olika skalnivåer, vilket behövs vid utvärdering av nätverk av marint skyddade områden som Natura 2000, HELCOM Baltic Sea Protected Areas och OSPAR Marine Protected Areas, samt vid översyn av riksintressen för naturvård. Högupplösta kartunderlag kan användas för rumslig planering med hjälp av mjukvaror som MARXAN och liknande.

Kommentar: