Inventering av fiskyngel i Södermanlands skärgård 2012

Löpnummer:
2013:5
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
1400-0792
Publicerad:
2014
Sidantal:
25
Syftet med denna inventering av fiskyngel är att ge underlag till GIS-modellering av viktiga habitat för fiskrekrytering. För att kunna ge en heltäckande bild av hela länets kust kommer det data som samlats in att bearbetas och kopplas till förklarande variabler med statistiska modeller. Med hjälp av dessa modeller kan sedan heltäckande kartor över potentiellt viktiga rekryteringsområden skapas. I föreliggande rapport presenteras dock bara resultatet av fältinventeringen. Målarter för inventeringen är främst abborre, gädda, gös och cyprinider (karpfiskar). Inventeringen ger en god övergripande bild av rekryteringen av vårlekande kustfisk i Södermanlands län under 2012.

Sammantaget har rekryteringen av abborre, gädda, gös och cyprinider varit tämligen svag under 2012. Abborre påträffades uteslutande i skyddade vikar/fjärdar i de inre delarna av skärgården. Det var markanta skillnader i täthet av gädda mellan de olika delarna av skärgården. Det är nästan uteslutande i trösklade vikar och fjärdar som årsyngel påträffas. Gäddyngel påträffades i tidigare identifierade vikar med höga naturvärden, men framför allt i skyddade vikar/fjärdar längre in i skärgården. Trots att tämligen många stationer lokaliserats i potentiella gösrekryteringsområden, dvs. produktiva, grumliga innerfjärdar, så påträffades enbart ett gösyngel i hela undersökningen. Spiggar, främst storspigg var den dominerande arten, främst i de yttre områdena, men påträffades i princip aldrig i de inre områdena. Även om de i år dominerade i de yttre områden så förekom de inte i de extremt höga tätheter som de gjort under de senaste 10 åren.

Liknande mönster har observerats i motsvarande inventeringar i andra områden längs ostkusten under 2012. Detta kan vara en effekt av en kall vår och sommar. Temperaturen är kanske den enskilt viktigaste faktorn för en lyckad rekrytering, kustområden som är grunda, avsnörda och trösklade värms upp snabbare och påverkas mindre av omgivande hav. Detta är dock att betrakta som normalt, rekryteringen av dessa arter längs ostkusten är mycket variabel, och under i övrigt gynnsamma förhållanden har rekryteringen ansetts vara beroende av temperaturförhållandena.

Förutsatt att antalet lokaler där yngel påträffats är stort nog för statistiska analyser kommer dock detta dataset att kunna generera intressanta resultat (och kartor över värdefulla habitat). De områden som i år producerat yngel är nämligen de i särklass viktigaste rekryteringsområdena som antagligen levererar yngel varje år. Dessa är därför mycket viktigare att identifiera och skydda än de betydligt större arealer av potentiella rekryteringsområden som bara fungerar under gynnsamma förutsättningar.

Den förhållandevis goda rekryteringen i innerskärgården, i synnerhet av gädda, tillsammans med att fjolårsyngel av abborre och även gädda påträffades tämligen långt ut i skärgården ger tillsammans med det positiva resultatet från närliggande områden 2011 en försiktigt positiv bild av rekryteringen de senaste åren.
Kommentar: