Grågäss och andra stora betande fåglar vid Sörfjärden

Löpnummer:
2014:5
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
1400-0792
Publicerad:
2014
Sidantal:
38
Grågåspopulationen i området kring Sörfjärden har de senaste decennierna ökat och därmed även problemen och oron från lantbrukarna för påverkan på växande gröda. Den påverkan som gässen genom sitt bete och nedsmutsning kan orsaka för enskilda brukare är inte försumbara. Oron har också ökat att grågässen genom sitt bete påverkar ekosystemet till exempel genom vassbältets minskade utbredning och därmed förändrar biotoper för andra arter beroende av vass. Det finns därför en vilja att fortsatt se över hur man ska kunna följa upp utvecklingen av grågåspopulationen, påverkan på jordbruket och inverkan på andra arter. Vidare behöver ett mål definieras för hur högt betestryck som ur jordbrukets synpunkt är acceptabelt inom området och hur ett oacceptabelt högt betes- och skadetryck från gässen ska motverkas.

Det är mycket viktigt att vidmakthålla en dialog mellan markägare, arrendatorer, andra brukare, myndigheter, ideella föreningar och allmänheten om gåsförekomsten vid Sörfjärden. Om man tillsammans ska kunna förebygga skador på odlad gröda och betesmarker som orsakas av gäss i Sörfjärdenområdet är det nödvändigt att vidta en kombination av olika åtgärder.

För perioden 2010 – 2012 och år 2013 togs en handlingsplan fram för målbeskrivning, informations- och samverkansmetoder, kunskapsinsamling, dokumentation av häckande par, förslag till praktiska åtgärder samt utvärderinsmetoder för att Sörfjärden skulle kunna hålla ett livskraftigt grågåssbestånd i ett längre tidsperspektiv. Det gäller att fortsatt försöka bestämma hur många gäss man vill ha, var de ska få hålla till och sedan försöka styra dem därefter. Åtgärderna bör innefatta styrning av fåglarna med hjälp av skrämsel, stängsel, andra hinder och jakt av grågäss och även kanadagäss samt avsättning av gåsbeteståkrar. Genom hitintills genomförda gåsräkningar finns nu visst kvantitativt faktaunderlag som kan användas av länsstyrelsen vid framtagning av nya handlinsplaner för hantering av gässen kring Sörfjärden och planering av insatser för att minimera gåspåverkan under nästkommande perioder.

Anledningen till ett gemensamt engagemang är viljan att gässen inte ska bli en orimlig belastning för jordbruket runt Sörfjärden. Samtidigt ska grågässen kunna leva kvar som en del av Sörfjärdens rika biologiska mångfald.

Rapporten utgörs dels av en historisk sammanfattning av undersökningar och åtgärder vid Sörfjärden hitintills och dels ett förslag på en ny handlingsplan som är avsedd att verka på lång sikt men specifikt under 3-årsperioden 2014 - 2016 varefter ny utvärdering av planen kan ske. Handlingsplanen ska dock alltid vara ett levande dokument och kunna stämmas av varje år och justeringar kunna vidtas.
Kommentar: