Målsättning för älgstammen i Södermanlands län 2013-2016

Löpnummer:
2012:16
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
1400 – 0792
Publicerad:
2012
Sidantal:
9
Målsättningen är att älgstammen ska hållas på en numerär som är acceptabel för majoriteten av verksamma i lokalsamhället. I länet finns en mycket stor klövviltstam totalt. Det är på många sätt en fantastisk resurs, men våra ekosystem är på många håll hårt belastade av detta. Dessutom medför många djur och ett otillräckligt naturligt foderutbud att det på flera håll är en oacceptabel skadenivå för de areella näringarna. Fler djur ger även fler trafikolyckor. Älgen måste samförvaltas med de övriga arterna, och förvaltarna av älgstammen bör beakta att det i många fall där problem finns kan behövas en hårdare reglering av andra arter än älg.
Kommentar: