Lokala naturvårdsprojekt (LONA)

Genom den lokala naturvårdssatsningen (LONA) kan Länsstyrelsen bevilja bidrag på upp till 50 procent av kostnaden för naturvårdsprojekt. LONA-medel kan bland annat användas till åtgärder för biologisk mångfald, friluftslivssatsningar och skydd av tätortsnära natur.

Drygt 2,3 miljoner till nio nya projekt
Länsstyrelsen har för 2018 beslutat om att bevilja drygt 2,3 miljoner kronor till nio projekt runt om i länet. Du hittar besluten om beviljade bidrag i rutan till höger.

Pengarna kommer bland annat gå till att inrätta ett nytt naturreservat i Nyköpings kommun, att göra tätortsnära natur i Katrineholm mer tillgänglig och att anordna natur- och friluftsaktiviteter för nyanlända i Eskilstuna. I Oxelösund görs en satsning på att kartlägga kommunens grön- och strövområden samt att höja kunskapsnivån om värdet av tätortsnära natur och i Trosa ska man sprida naturinformation till förskolebarn genom en teaterföreställning.

Satsning på våtmarker inom LONA
I regeringens budget för 2018 ingår en satsning på våtmarker på 200 miljoner kronor. Delar av dessa medel kommer att kunna sökas inom LONA. För att åtgärder rörande våtmarker ska kunna komma igång redan under 2018 kommer blir det en första ansökningsomgång i vår med sista ansökningsdatum 10 april 2018, och därefter ytterligare en ansökningsomgång med slutdatum 1 oktober 2018.  

LONA-registret där ansökan görs är under omarbetning för att även inrymma ansökningar gällande våtmarksåtgärder men från 1 mars kommer det att gå att börja fylla i sin ansökan där.

Läs mer om våtmarkssatsningen på Naturvårdsverkets hemsida.

 

Kommunen ansöker om bidrag
Det är kommunen som står för ansökan till Länsstyrelsen men projekt kan även drivas av föreningar eller enskilda personer. Om du har idéer om naturvårdsprojekt att söka LONA-bidrag för bör du vända dig till din kommun så snart som möjligt. Sista ansökningsdag inför 2019 är 1 december 2018.

Ansökningsformat
Ansökan ska göras i Naturvårdsverkets  databas för LONA. Observera att den ifyllda ansökan även ska skrivas ut från databasen, skrivas under och skickas in i pappersformat till Länsstyrelsen. Länkar till databasen och Naturvårdsverkets webbplats hittar du till höger.

Hit sänds ansökan
Ansökan för projekt som ska bedrivas inom Södermanlands län ska skickas i pappersformat till:

Länsstyrelsen i Södermanlands län
Natur- och miljöenheten
611 86 Nyköping

 

 

Beviljade bidrag 2017

Sammanställning av de projekt som beviljats bidrag 2017

Beviljade bidrag 2016

Sammanställning av de projekt som beviljats bidrag 2016.pdf

Beviljade bidrag 2015

Sammanställning av de projekt som beviljats bidrag 2015

Beviljade bidrag 2014
Sammanställning av de projekt som beviljats bidrag 2014

Beviljade bidrag 2013
Sammanställning av de projekt som beviljats bidrag 2013

Beviljade bidrag 2012 
 Sammanställning av de projekt som beviljats bidrag 2012

Beviljade bidrag 2011
 Sammanställning av de projekt som beviljats bidrag 2011

 

Tidigare LONA-projekt
Vid den tidigare satsningen åren 2004-2006 fördelade Länsstyrelsen totalt 3,6 miljoner kronor till 63 olika naturvårdsprojekt i länet.

Alla kommuner är engagerade i denna satsning som ska få fart på det lokala arbetet med naturvård och friluftsliv. Kommunerna samordnar och ansvarar själva för att projekten genomförs. Projekten kan vara upp till fyra år långa och de sista projekten i den tidigare satsningen ska avslutas under 2010.

Några exempel på projekt som genomförts inom LONA är:  

  • 3000 skolbarn har fått en heldagsvandring med guide i tätortsnära natur
  • Flera nya kommunala naturreservat, bl.a. i Strängnäs och Oxelösund
  • Naturguide för Flens kommun
  • Ny broschyr för Nynäs naturreservat i Nyköping/Trosa
  • Utveckling av Lötbodals friluftsområde i Gnesta

Läs mer om LONA och de projekt som fått bidrag runt om i landet på Naturvårdsverkets hemsida.