Projektstöd

Länsstyrelsen kan ge dig ekonomiskt stöd till ett projekt som gynnar den regionala tillväxten och utvecklingen.

Syftet med projektstöden är att stärka lokal och regional konkurrenskraft i alla delar av landet. Du kan söka projektstöd om du tillsammans med andra har en idé som ni vill genomföra i ett projekt. Projektet ska vara något nytt, ligga utanför de ordinarie verksamheterna och vara väl avgränsat i tid. Resultatet av projektet ska vara till nytta för flera.

Stödens omfattning vaierar mellan olika län och med tiden, beroende på vilka resurser och särskilda uppdrag som regeringen har givit länen.

Projektstöd för lokala naturvårdssatsningar (LONA) kan sökas av kommuner. Syftet är att stärka det lokala engagemanget inom naturvård och att bidra till att miljömålen uppfylls.