Tillsyn av miljöfarliga verksamheter

Miljöbalkens mål är att främja en hållbar utveckling och på så sätt tillförsäkra levande och kommande generationer en hälsosam och god livsmiljö. För att kunna uppnå detta krävs bland annat effektiv tillsyn.

Tillsyn av miljöfarlig verksamhet

Miljöbalkens mål är att främja en hållbar utveckling och på så sätt tillförsäkra levande och kommande generationer en hälsosam och god miljö. För att kunna uppnå detta mål krävs bl.a. tillsyn av miljöfarlig verksamhet.

Vilken myndighet som har tillsynsansvaret framgår av miljöbalken. Bestämmelser om tillsyn finns också i Miljötillsynsförordningen (2011:13).

När det gäller miljöfarlig verksamhet kan antingen länsstyrelsen eller en kommunal nämnd vara tillsynsmyndighet. Tillsyn över A- och B-verksamheter ligger normalt hos länsstyrelsen och tillsyn över C-verksamheter hos den kommunala nämnden. Tillsynen över A- och B-verksamheter kan dock efter beslut av länsstyrelsen överlåtas till den kommunala nämnden.

Tillsynen kan delas upp i operativ tillsyn och tillsynsvägledning:

Med operativ tillsyn menas sådan tillsyn som utövas direkt gentemot den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd. Den operativa tillsynen kan baseras på verksamhetens egenkontroll, granskning av den årliga miljörapporten samt tillsynsbesök på verksamheten. Vid vissa verksamheter utförs även periodiska undersökningar där tillsynsmyndigheten närvarar.

Med tillsynsvägledning menas sådan tillsyn som består i utvärdering, uppföljning och samordning av den operativa tillsynen samt stöd och råd till de operativa tillsynsmyndigheterna. Länsstyrelsen har vägledningsansvar gentemot kommunerna i länet.

Inriktningen av länsstyrelsens tillsyn finns beskriven i den årliga tillsynsplanen. Planen visar hur miljöenheten använder tillgängliga resurser för tillsyn under året. Tillsynsbehovet och miljömålen har använts för att prioritera insatserna.

Miljöfarlig verksamhet

Med begreppet miljöfarlig verksamhet avses all användning av mark, byggnader och anläggningar som på ett eller annat sätt innebär utsläpp till mark, luft, vatten eller annan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Olägenhet kan t.ex. utgöras av buller, skakningar, ljus, joniserande och icke-joniserande strålning. Även sådana störningar som är tillfälliga omfattas av begreppet miljöfarlig verksamhet, t.ex. en mobil anläggning uppställd på en viss plats under mycket kort tid.

Definitionen av miljöfarlig verksamhet finns i
9 kap. 1 § miljöbalken.

Förteckning över verksamheter som klassas som miljöfarliga finns i Miljöprövningsförordningen (2013:251). Miljöfarlig verksamhet delas in i A-, B- och C-anläggningar beroende på verksamhetsslag och storlek.

Exempel på A-anläggningar: stålverk, större flygplatser
Exempel på B-anläggningar: gjuterier, större verkstäder, större jordbruk
Exempel på C-anläggningar: större bensinstationer, mindre verkstäder, mindre jordbruk

I länet finns för närvarande 9 A-anläggningar och 127 B-anläggningar.