Att söka tillstånd

För att bedriva vissa typer av verksamheter eller vidta vissa åtgärder måste man ha tillstånd enligt miljöbalken.

Tillstånd enligt 9 kapitlet i miljöbalken krävs för miljöfarliga verksamheter. Sedan den 1 juni 2012 prövas sådana verksamheter inte längre vid Länsstyrelsen i Södermanlands län utan vid Länsstyrelsen i Uppsala län. För ytterligare information se broschyren Nytt om tillståndsprövning av miljöfarliga verksamheter i Södermanlands län.

Här nedan finns länkar till information om hur man söker tillstånd för;

Vattenverksamhet

Kemiska produkter

Transport av avfall

Annan tillstånds- anmälnings- eller samrådsplikt enligt miljöbalken

Det finns också andra åtgärder som påverkar naturmiljön som kräver samråd, anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken. Exempel på sådant är åtgärder i skyddad natur eller strandskyddat område, uppförande av vilthägn, vindkraftverk eller master, större schaktningar, husbehovstäkter,väg- och ledningsarbeten.

Mer information om detta finns under verksamhetsområdet Djur och natur.

 Content Editor