Kemiska produkter

Kemiska produkter är kemiska ämnen eller beredningar av kemiska ämnen som man i dagligt tal benämner kemikalier. Kemikalier kan ingå i olika varor som till exempel färg eller lack på trä- eller metallföremål, färgämnen i textilier och läderprodukter, stabilisatorer i plastpolymerer eller som ytskikt på möbler och verktyg. För varor som behandlats med kemiska produkter som kan skada människors hälsa och miljö gäller samma krav som för kemiska produkter och biokemiska organismer.

 

Kemikalietillstånd - e-tjänst

> Gör din ansökan via vår e-tjänst

 

Bild på de farosymboler som kommer fasas ut

Miljöbalken innehåller regler om kemiska produkter och biotekniska organismer. Det finns även förordningar som rör kemikaliehanteringen, däribland förordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer (1998:941). Regler om kemiska produkter och biotekniska organismer finns i miljöbalken (1998:808) framför allt i kapitlen 2 och 14.

Kemikalieinspektionen (KemI) är den centrala myndigheten på kemikalieområdet. I KemI:s författningssamling (KIFS) finns närmare föreskrifter för tillämpning av bestämmelserna. I KIFS 2005:7 finns bestämmelser om klassificering och märkning av kemiska produkter samt i KIFS 2005:5 finns klassificeringslistan som innehåller exempel på klassificeringar med avseende på explosiva, oxiderande, brand-, hälso-, och miljöfarliga egenskaper.

I KIFS 2008:2 finns regler om förpackning och förvaring, barnskyddande förslutning, säkerhetsdatablad, anmälan till produktregistret, undantag, tillståndskrav mm. I KIFS 2008:3 finns motsvarande föreskrifter kring bekämpningsmedel

Regler om tillstånd gäller kemiska produkter som tillhör någon av faroklasserna:

Mycket giftig
Farosymbol: Dödskalle
Farobeteckning: Mycket giftig

Giftig, cancerframkallande, mutagen, reproduktionstoxisk
Farosymbol: Dödskalle
Farobeteckning: Giftig                   

Frätande 
Farosymbol: Frätsymbol.
Farobeteckning: Frätande
OBS! Gäller endast produkter med riskfrasen starkt frätande.

Kemikalieanvändare

Som användare av kemiska produkter eller varor som innehåller sådana har du ett ansvar att bedöma vilka risker din användning kan medföra. Gör en bedömning innan du bestämmer vad som köps in. Ställ krav på de produkter du köper in så att risken för skador för hälsa och miljö blir så liten som möjligt.

Undvik farliga kemiska produkter och andra varor som kan ersättas av mindre farliga. Du kan också välja andra tekniker. Detta kallas för substitutions- eller produktvalsprincipen. Prioriteringsguiden PRIO är ett verktyg som hjälper dig att minska riskerna för hälsa och miljö från kemikalier. Som verksamhetsutövare skall du fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt.

Tillverkning eller import

Vid tillverkning eller import av kemiska produkter krävs registreringsförfarande enligt REACH.

Har det aktuella ämnet inte tillverkats i, eller importerats till, EU i mängder över 1 ton/år så är det möjligt att förregistera ämnet. Då gäller registreringskrav enligt övergångsreglerna.

Registrering och sen förregistrering görs via verktyget REACH-IT hos ECHA

CLP och GHS

Den 20 januari 2009 trädde en ny förordning om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar i kraft.

Detta innebär att under 2009 och 2010 får märkning ske enligt antingen KIFS 2005:7 eller enligt CLP.

Från den 1 december 2010 ska märkning av ämnen ske enligt CLP och från den 1 juni 2015 ska klassificering, märkning och förpackning av både ämnen och blandningar ske enligt CLP.

Några viktiga förändringar i CLP är att "hälsoskadlig" och "irriterande" i märkningen har ersatts av "fara" och "varning" och att kriterier för klassificering överensstämmer med reglerna för transport av farligt gods. Ämnes och preparatdirektivets farosymboler (svart symbol på orange bakgrund) ersätts av nya faropiktogram.

Bild på de nya piktogrammen från CLP

Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad ska lämnas av tillverkare, importörer och de som för in kemiska produkter till Sverige (primärleverantörerna) samt andra som sätter ut produkter på marknaden. För hälso- och miljöfarliga produkter ska säkerhetsdatablad lämnas till användaren senast då produkten levereras första gången. Företagen är också skyldiga att distribuera uppdaterade blad till de kunder som fått produkten under de senaste tolv månaderna.

För beredningar som inte är klassificerade som farliga ska ett säkerhetsdatablad ändå lämnas om den yrkesmässige användaren begär det. I sådana fall ska det stå på förpackningen att säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran.