Förorenade områden

Länsstyrelsens arbete med förorenade områden omfattar tillsyn och tillståndsfrågor samt inventering, undersökning och sanering av de områden som omfattas inom ramen för statliga bidrag. 
 

Alla områden och byggnader som är så förorenade att de medför eller riskerar att medföra negativ påverkan på miljön eller människors hälsa omfattas av miljöbalkens särskilda bestämmelser om förorenade områden.

Exempel på förorenade områden är:

  • deponier och utfyllnader av t.ex. slagg, hushålls- och industriavfall,
  • byggnader, mark och grundvatten inom bl.a. industritomter och bensinstationer och
  • sediment som t.ex. fiberbankar utanför pappers- och massaindustri.

Nationella miljömål  

Målet inom miljöarbetet i Sverige är att vi till nästa generation, år 2020, ska kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. För att åstadkomma det finns 16 miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd som ska nås.

Enligt en av sex preciseringar av miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö” ska förorenade områden vara åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljön.

För att kunna nå miljökvalitetsmålen finns ett generationsmål som vägledning och 18 etappmål. Generationsmålets mål är att förutsättningarna för att lösa miljöproblemen ska finnas på plats inom en generation.

De arton etappmålen är steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål.

Etappmålen visar var insatser bör sättas in och ersätter tidigare delmål. Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att föreslå ett etappmål om efterbehandling av förorenade områden. I uppdraget ingår att identifiera steg på vägen för att nå målet för förorenade områden så som det uttrycks i miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö”. 

Förslagen till etappmål om efterbehandling ska ske efter samråd med Sveriges geologiska undersökning och Statens Geotekniska Institut.

Regionalt och lokalt arbete för att nå målen görs av Skogsstyrelsen, respektive Länsstyrelsen och kommunerna. Miljökvalitetsmålen följs upp varje år och det bedöms om dagens styrmedel och de åtgärder som görs före år 2020 är tillräckliga för att nå målen.  

Södermanlands län anser inte att det övergripande målet för ”Giftfri miljö” kommer att kunna uppnås. Inventeringar, undersökningar och åtgärder pågår men inte i den takt som skulle behövas för att uppfylla miljömålet inom uppsatt tidsram.  

Förorenadeområden1.png