Förorenade områden

Länsstyrelsens arbete med förorenade områden omfattar tillsyn och tillståndsfrågor samt inventering, undersökning och sanering av de områden som omfattas inom ramen för statliga bidrag. 
 

Alla områden och byggnader som är så förorenade att de medför eller riskerar att medföra negativ påverkan på miljön eller människors hälsa omfattas av miljöbalkens särskilda bestämmelser om förorenade områden.

Exempel på förorenade områden är:

  • deponier och utfyllnader av t.ex. slagg, hushålls- och industriavfall,
  • byggnader, mark och grundvatten inom bl.a. industritomter och bensinstationer och
  • sediment som t.ex. fiberbankar utanför pappers- och massaindustri.

Nationella miljömål

Målet inom miljöarbetet i Sverige är att man till nästa generation, ska kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. För att uppnå detta har riksdagen tagit fram  miljömål som riktmärke. Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål och 28 etappmål. Generationsmålen och miljökvalitetsmålen ska vara uppnådda år 2020 men undantag för målet Begränsad miljöpåverkan som ska vara uppnått 2050.

Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö har koppling till efterbehandling av förorenade områden och lyder enligt följande:

  • "Förekomsten av ämnen i miljön har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystem är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna."

Regeringen har fastställt sex preciseringar av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och enligt en av dessa ska förorenade områden vara åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljön.

För att kunna nå miljökvalitetsmålen finns ett generationsmål som vägledning och 28 etappmål. Generationsmålets mål är att förutsättningarna för att lösa miljöproblemen ska finnas på plats inom en generation. De 28 etappmålen är steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. Etappmålen visar var insatser bör sättas in och ersätter tidigare delmål.

Regionalt och lokalt arbete för att nå målen görs av Skogsstyrelsen, länsstyrelserna och kommunerna. Miljökvalitetsmålen följs upp varje år och det bedöms om dagens styrmedel och de åtgärder som görs före år 2020 är tillräckliga för att nå målen.

När länsstyrelsen arbetar med efterbehandling av förorenade områden främjar man även miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag samt uppfyller åtgärdsprogrammet för vattenförvaltningsarbetet.

Förorenadeområden1.png