Vattenförvaltningen

Alla vatten ska ha en god status senast år 2015 och vattenkvaliteten får inte försämras. Det är målsättningen med den "nya" vattenförvaltningen som växer fram i Sverige. Den kanske viktigaste förändringen är att vattenvårdsarbetet utgår från naturens egna gränser för vattnets flöde, avrinningsområden.  
 
Mellan Marviken, en sprickdalssjö sydost om Åkers styckebruk.

Länsstyrelsen i Södermanlands län ingår i två vattendistrikt; Norra Östersjön och Södra Östersjön. Vi samverkar med de andra länsstyrelserna inom våra vattendistrikt för att genomföra vattenförvaltningen.

Arbetet med vattenförvaltning drivs i förvaltningscykler om sex år, där olika arbetsmoment återkommer. Den första cykeln avslutades 2009, följande avslutades 2015, och nästa kommer att avslutas 2021. Den 12 december 2016 fattade vattendelegationerna i de fem vattendistrikten beslut om nya åtgärdsprogram, förvaltningsplaner och miljökvalitetsnormer för Sveriges vatten för perioden 2016-2021. Det innebär att vattenförvaltningen gå in i en ny fas där ansvariga myndigheter och kommuner behöver se till att takten på vattenåtgärder ökar. Läs mer om detta arbete på vattenmyndigheterna.se

Förvaltningsplanerna är uppdelade i fem olika delar. Till detta kommer länsstyrelsernas föreskrifter om miljökvalitetsnormer för vatten och ett antal bilagor.

Förvaltningsplan 2016–2021 för Norra Östersjöns vattendistrikt  

Del 1 – Introduktion

Del 2 – Vattenförvaltning 2009-2015

Del 3 – Övervakningsprogram 2009-2015

Del 4 – Åtgärdsprogram 2016 – 2021

Del 5 – Vattenförvaltning 2016-2021

Bilaga 1-5

Föreskrift – Miljökvalitetsnormer Länsstyrelsen i Västmanlands län

 

    

 

 

 Content Editor ‭[2]‬

Ramdirektivet för vatten (EU-sida med direktivtexten)

Svenska lagar, förordningar och föreskrifter (Vattenmyndigheterna)

 Content Editor ‭[3]‬