Svärtaåprojektet

Under 2010-2012 arbetade Lantbrukare, Öknaskolan och Länsstyrelsen gemensamt med att utföra miljöåtgärder i odlingslandskapet. Syftet med projektet var att minska mängden övergödande ämnen i Sjösaviken.
I rapporten Områden och källor som göder havet mest inom Norra Östersjöns vattendistrikt (Vattenmyndigheten, 2009:04) listas Svärtaåns avrinningsområde och Sjösaviken som det mest påverkade området i distriktet. 2010 fick Länsstyrelsen i Södermanland pengar ur Havsmiljöanslaget till Svärtaåprojektet. Syftet var att tillsammans med lokala lantbrukare göra åtgärder för att minska läckage av kväve och fosfor från odlingsmark till Sjösaviken.
Svärtaån med Svärta gård i bakgrunden

Behåll näringen på fältet

Om fosfor och kväve inte tas upp effektivt av grödorna lämnar de åkern och transporteras vidare till närmaste vattendrag eller sjö vid första bästa regntillfälle. Så småningom hamnar dessa näringsämnen i Östersjön där de orsakar övergödning med syrebrist och biologisk utarmning som följd. Kostnadsersättningarna ur Svärtaåprojektet gavs till lantbrukare som ville göra miljöåtgärder. Åtgärder som syftade till att behålla näringen på åkern prioriterades.

Genomförda åtgärder och vattenprovtagning

Många av åtgärderna som genomfördes i projektet var oprövade inom kväve- och fosforreducering, till exempel strukturkalkning, kalkfilterdiken och tvåstegsdiken. Se Informationsblad åtgärder i högerbox för beskrivning av åtgärderna som genomfördes i projektet. För att kunna utvärdera de långsiktiga effekterna av åtgärderna genomfördes provtagning av vattenkemi under projekttiden.

Samarbeten och partners

Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt var en betydelsefull dialog-och kunskapspartner i projektet. Öknaskolan, inom Sörmlands Naturbruk anslöt sig till projektet genom att bli en demonstrationsanläggning där genomförande och resultat av åtgärder visades för lantbrukare, myndigheter, intresseorganisationer och allmänhet. Både genomförandet och uppföljningen av åtgärderna blev också en viktig del i biologiundervisningen på skolan. Till projektet knöts även ett flertal forskare ifrån SLU, IVL och SMHI.

Läs om Öknaskolans projektarbete om Svärtaåprojektet

Resultat och utvärdering

Vill du läsa om resultat, diskussion och sammanfattning av projektet, se slutrapporterna Svärtaåprojektet 2010-2012 samt Utvärdering mätresultat i box till höger.