Rapport Kilaåprojektet

Länsstyrelsen i Södermanlands län har drivit ett treårigt projekt under 2010-2012 med restaurering av Kilån i fokus.
Visar en bild tagen från flygplan över en tämligen rak sträcka med åkermark intill Kilaån.

Syftet har varit att:

  • Minska närings- och sedimenttransporten till Kilaån och vidare till Östersjön. 
  • Bevara och skapa bättre förutsättningar för hög biologisk mångfald gällande vattenorganismer, som t ex tjockskalig målarmussla, flodnejonöga.  

Syftet skulle bidra till att nå det långsiktiga målet att höja den ekologiska statusen både i Kilaån och  i Stads- och Mellanfjärden i Östersjön utanför Nyköping. För att uppnå detta behövs både en minskning av övergödningen och en ökning av den biologiska mångfalden i tillrinnande vattendrag och i det kustnära havet.

Åtgärder

Ett av de viktigaste uppgifterna i projektet är att föra en god dialog med markägarna och lantbrukarna i Kiladalen. Det är en förutsättning för att åtgärder ska kunna genomföras.

Följande åtgärder har genomförts eller planeras att genomföras:

  • Biotopvård - för fisk och musslor
  • Fria vandringsvägar
  • Sedimentationsdamm
  • Strukturkalkning
  • Våtmarker för gäddyngel

Det finns mer information om var och en av dessa punkter. Se i menyn till vänster.