Kalkning

Försurning orsakas av nedfall av försurande ämnen från luften och nederbörden. Även skogsbruket bidrar till försurningen genom att minska markens naturliga förmåga att neutralisera surt regn. I Södermanlands län är försurning ett relativt litet problem och finns framförallt i länets södra (Kolmården) och norra (Mälarmården) skogsbygder. Kalkning är en mycket viktig åtgärd för att upprätthålla den biologiska mångfalden i sjöar och vattendrag. Dessutom är kalkningen en förutsättning för att nå det regionala miljömålet ”Bara naturlig försurning”.


Ramundsbäck, ett vattendrag som kalkas.Foto: Ingemar Brunell

I Södermanlands län kalkas 16 sjöar med ca 60 ton kalk per år. Kalkningen sker med helikopter. Varje kalkningsobjekt ingår i ett åtgärdsområde som i sin tur innehåller ett eller flera målområden i form av en sjö eller vattendragssträcka. Varje målområde har sina egna vattenkemiska och biologiska mål. Vattenkemiska mål innebär att pH som lägst ska vara 5,6 eller 6,0. Vilket vattenkemiskt mål en sjö har beror på vilka biologiska värden som finns i sjön. Mört är biologiskt mål i flera sjöar, då mört är känslig och försvinner vid försurning. Andra exempel på biologiska mål är den försurningskänsliga flodkräfta och andra smådjur som lever på sjöbottnen.

De kalkade sjöarna och ytterligare ca 14 sjöar som tidigare kalkats följs upp med provtagningar av vattenkemi och bottenlevande organismer. Resultaten av dessa har varit positiv och visar att kalkningen ger önskad effekt i de flesta av länets försurade sjöar och vattendrag. Mer om resultaten kan du läsa under rubriken Vattenkemisk och biologisk uppföljning i kalkade vatten här.

Flodkräfta har satts in i några av länets kalkade sjöar. Flodkräftan har tidigare funnits i dessa sjöar men har troligtvis försvunnit på grund av försurningen. När nu förhållandena har förbättrats ska kräftorna kunna klara sig igen. Ett annat hot mot flodkräftan är olagligt utsatta signalkräftor. Signalkräftan tros ge större fångster än flodkräftor vilket ha visat sig inte stämma. Signalkräftor är bärare av kräftpest och slår ut den inhemska flodkräftan om de finns i samma vatten.

Läs mer om försurning och kalkning hos Havs- och Vattenmyndigheten.

​Åtgärdsplan för kalkning i Södermanland

Klicka på bilden för att ladda ner rapporten.