Åtgärder för bättre vatten

Tillsammans kan vi nå bättre status i våra vatten! Länsstyrelsen arbetar aktivt med att driva projekt för att få bättre vatten i länet.

​Det finns tre åtgärdsprogram för vatten som Länsstyrelsen i Södermanland arbetar efter:

  • Åtgärdsprogrammet för Norra Östersjöns vattendistrikt
  • Åtgärdsprogrammet för Södra Östersjöns vattendistrikt
  • Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö

Åtgärder och projekt som ingår i dessa åtgärdsprogram och som länsstyrelsen är inblandad i eller driver är bland annat:

  • Kalkning
  • LIFE Rich Waters
  • LOVA - Lokala vattenvårdsprojekt
  • Vik för vik

Åtgärdsprogram för Norra och Södra Östersjöns vattendistrikt

Alla länder i Europa arbetar sedan 2000 med en gemensam vattenpolitik, som styrs av ramdirektivet för vatten. Direktivet innebär att det behövs en helhetssyn i arbetet med att bevara och förbättra situationen i sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten. En viktig del är att alla berörda, såväl myndigheter som organisationer, företag och privatpersoner, är delaktiga i arbetet.

Sverige är indelat i fem olika vattendistrikt enligt de stora avrinningsområdena i landet. Södermanlands läns vatten ingår i Norra Östersjöns vattendistrikt och Södra Östersjöns vattendistrikt. För varje distrikt finns ett åtgärdsprogram att följa och arbeta efter. Samrådet om åtgärdsprogrammen 2015-2021 pågick mellan den 1 november 2014 och den 30 april 2015. Efter en granskning av regeringen beslutades åtgärdsprogrammen i december 2016. De beslutade programmen finns på Vattenmyndighetens hemsida.

Till distriktens åtgärdsprogram har Länsstyrelsen i Södermanland och Östergötland arbetat fram bilagor där förslag på åtgärder sammanställts för varje mindre åtgärdsområde. Länkar till varje åtgärdsområde finner du i högerboxen. Observera att bilagorna inte ingår i besluten av åtgärdsprogrammen utan ska ses som underlag till åtgärdsprogrammet.

Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö

Länsstyrelsen arbetar tillsammans med ett stort antal aktörer i länet med ett åtgärdsprogram för Södermanlands miljö inom miljömålsarbetet. Några exempel på de vattenanknutna åtgärderna är Årlig vattendag i Sörmland och Öppna upp vandringsvägar i vattendrag. Läs mer om de vattenanknutna åtgärderna under sidan om miljömål på Länsstyrelsens webbplats samt under kapitlet Vatten i åtgärdsprogrammet för Södermanland miljö.

Åtgärdsprogram för Södermanlands Miljö