Vik för vik - mot en friskare östersjökust

Vik för vik är ett samarbetsprojekt mellan länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar, Östergötland, Södermanland och Stockholms län. Projektets syftar till att öka takten och utveckla samarbetet kring åtgärdsarbetet längs Östersjökusten. Detta kommer att göras genom att åtgärdsplaner tas fram för ett antal vikar längs kusten och vidare söka medel för att kunna genomföra dessa.

Det långsiktiga målet är att nå god ekologisk status i havsvikar längs Östersjökusten genom att sätta in åtgärder mot miljöproblem, framförallt med avseende på närsaltsbelastning och biologisk mångfald.

Projektet löper under 2016-2018 och finansieras av Havs och vattenmiljöanslaget 1:12, via SÅP särskilda åtgärdsprojekt.

 

​Nyheter

 

2016-11-01 Så här ser den övergripande planeringen ut för projektet. Just nu jobbar vi med att ta fram förslag på vilka vikar det är vi ska jobba med inom projektet. Ambitionen är att välja ut två vikar per län.

 Finansierat av

 Ett samverkansprojekt mellan