Trosaån - levande vatten från skogsbygd till kustband

Tillsammans med andra aktörer jobbar vi för att få till åtgärder för bättre vatten lokalt i Trosaåns avrinningsområde.

Länsstyrelsen i Södermanland i samarbete med Länsstyrelsen i Stockholm, Trosaåns vattenvårdsförbund, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Trosaåns Fiskevårdsområde och Trosaåns amatörfiskeklubb driver ett projekt för att öka takten och samordna åtgärdsarbetet för god ekologisk status i Trosaåns avrinningsområde och kustvatten.

Trosaåns avrinningsområde är ett variationsrikt landskap med hög biologisk mångfald och god vattenkvalitet som levererar en mängd ekosystemtjänster till nytta för dess invånare och besökare. Projektets mål:

 • God badvattenkvalitet i sjöar och kust
 • Öka turistnäringen med bättre fiskbestånd
 • Fria vandringsvägar för fisk som gynnar ett variationsrikt fritidsfiske och biologisk mångfald
 • Kanotpaddling är möjligt från Klämmingen till kusten
 • Våtmarker som motverkar övergödning och gynnar biologisk mångfald är återskapade
 • Åtgärder mot övergödning är genomförda

Delprojekt som är på gång:

 • Vattenvårdsförbundet har medel för någon åtgärd eller inventering.
 • Trosa kommun arbetar för att hitta finansiering för att åtgärda vandringshinder för fisk i Trosaån.
 • Länsstyrelsen i Stockholm har tillsammans med Södertälje kommun börjat diskutera åtgärder i Mölnboån.
 • Länsstyrelsen i Södermanland har ett projekt inom Greppa näringen kring Storsjön, Avlasjön, Nyckelsjön, Klämmingen och Frösjön. Läs mer om Greppa Näringen här.
 • Inventering och åtgärdande av enskilda avlopp sker i Gnesta kommun, Trosa kommun och Södertälje kommun.
 • Länsstyrelsen i Södermanlands län biotopkarterar vattendragen Lifsingeån, Mölnboån, Norrtunabäcken och Välaån.