LOVA - Lokala vattenvårdsprojekt

Länsstyrelsen delar varje år ut bidrag till Lokala vattenvårdsprojekt, LOVA. Sista ansökningsdag inför 2018 års medel är 1 december 2017.

Sök LOVA för friskare hav!

Det behövs flera insatser för att minska miljöproblemen i havet och syftet med LOVA är att stimulera kostnadseffektiva åtgärder på lokal nivå. Kommuner och ideella sammanslutningar kan ansöka om 50 % finansieringsbidrag för projekt som minskar tillförseln av fosfor, kväve och miljögifter till Östersjön.

Vad innebär LOVA-bidraget?

LOVA, som är en del av regeringens havsmiljöanslag, står för Lokala Vattenvårdsprojekt. Dess syfte är att stödja lokala åtgärder som förbättrar havsmiljön. Främst vill man minska belastningen av näringsämnen i kusten, men även investering i båtbottentvättar kan stödjas för att minska belastningen av miljögifter. Stödet får maximalt uppgå till 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna inom projektet. LOVA-bidrag kan endast sökas av kommuner eller ideella sammanslutningar eller kombinationer av dessa

Stödregler

Enligt förordningen (2009:381) får stöd ges till följande:

1. Framtagande av planer för och genomförande av sådana kostnadseffektiva åtgärder som bidrar till minskade mängder av fosfor eller kväve i Östersjön eller Västerhavet.

2. Åtgärder för hantering av fritidsbåtsbottnar som syftar till att minimera spridning av miljöfarliga ämnen till vattenmiljön.

3. Uppföljning och utvärdering av genomförda åtgärder enligt 1 och 2.

LOVA-förordningen redigeras något 2014 vilket betyder att 1) mottagningsstationer för toalettavfall från båtar inte längre får bidrag och 2) att punkten gällande båtbottentvättar har "öppnats upp" något för att kunna innefatta andra åtgärder än enbart stationära borsttvättar och spolplattor.

Exempel på åtgärder

  • Etablering eller restaurering av våtmarker
  • Restaurering av värdefulla och övergödda havsmiljöer
  • Blåmusselodling
  • Etablering av båtbottentvättar
  • Dagvattenprojekt
  • Kretsloppsanpassade avlopp
  • Reduktion av utsläpp från avloppsreningsanläggningar
  • Kreativa initiativ som syftar till att minska näringsbelastningen till Östersjön
  • Åtgärder i lantbruket som till exempel erosionsbegränsande åtgärder, strukturkalkning och sedimentationsdammar.

Ansökan

Ansökningsblankett och anvisningar för ifyllande finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplats

Tänk på att ni kan behöva söka tillstånd eller göra en anmälan enligt annan lagstiftning innan ni påbörjar de planerade åtgärderna. Exempelvis anmälan om vattenverksamhet, strandskyddsdispens, tillstånd inom naturreservat, bygglov, marklov, servitut mm.