Arbeten i vatten - Vattenverksamheter

I stort sett allt arbete och byggande i vattenområde är vattenverksamhet.

Vattenverksamhet kallas verksamheter och åtgärder som antingen syftar till att förändra vattnets djup eller läge, avvattnar mark, uppförande av anläggningar, leder bort grundvatten eller ökar grundvattenmängden genom tillförsel av vatten. I miljöbalken kapitel 11 finns bestämmelser om vattenverksamhet och vattenanläggningar.

Några konkreta exempel:

  • anläggning av pirar och bryggor
  • muddring i vattenområde eller rensning i vattendrag
  • anläggning av dammar anläggningar för vattennivåreglering
  • kabel- och ledningsdragningar i vattenområde
  • byte eller nyanläggning av vägtrummor bortledande av grundvatten för t.ex. undermarksbyggen
  • uttag av vatten för t.ex. bevattning eller kylbehov
  • utrivning av befintliga anläggningar i vattenområde
  • vattenreglering och vattentäkt (ej för husbehov)

Anmälnings- eller tillståndsplikt för all vattenverksamhet

All vattenverksamhet är anmälnings- eller tillståndspliktig. Vissa vattenverksamheter av mindre omfattning är anmälningspliktiga. Om de är av större omfattning är de tillståndspliktiga. Kraftverk inklusive minikraftverk är alltid tillståndspliktiga såväl som reglering. I vissa fall krävs även strandskyddsdispens inom det område som framgår av figuren nedan. Då sker samordning mellan vattenverksamhet och strandskydd.

 

Vad innebär högsta förutsebara vattenstånd?

Enligt 11 kapitel 4§ miljöbalken anses med vattenområde ett område som täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd.  Det innebär i de flesta fall det högsta kända vattenståndet som har inträffat eller som kan med någon sannolikhet förutses för framtiden. Bedömningar av högsta nivå kan ofta göras på platsen för vattenverksamheten om man studerar strandzonens utseende, avtryck på brofundament/kajer eller har erfarenhet av förhållanden sedan längre tillbaks i tiden. Det underlättar dock om man har tillgång till officiella mätningar exempelvis genom SMHI.

Havsnivåer registreras på SMHI:s hemsida där även historiskt högsta uppmätta nivåer finns angivna. Högsta vattenstånd kan även vara dokumenterade i form av uppgifter i vattendomar eller vattenförrättningar då det gäller sjöregleringar eller andra tillståndsprövade vattenföretag. För de stora sjöarna finns uppgifter att hämta här.

Tillsyn med mera

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över vattenverksamhet. I dessa uppgifter ingår att informera om regelverket samt kontrollera efterlevnaden av tillstånd och att ingripa mot olagliga ingrepp i vattenmiljön.

 Klagomål på miljöstörning

Vid akuta ärenden (t.ex. pågående störning eller skada) ber vi dig kontakta växeln på telefon 010 - 22 34 000 och/eller fylla i anmälan om miljöstörningar.

Om du vill göra en anomnym anmälan går det bra att ringa eller skicka brev till oss utan att uppge namn eller personuppgifter.

 

 Arbeten i vatten - Vad gäller?