Vattenvårdsförbund

 

Svealands Kustvattenvårdsförbund

Svealands Kustvattenvårdsförbund är ett miljöövervakningsförbund som undersöker kustvattnen i Uppsala, Stockholms och Södermanlands län. Medlemmar i förbundet är företag som påverkar kustområdet, kommuner, länsstyrelser och andra vattenvårdsförbund.

Förbundet är ett relativt nystartat förbund och verksamheten är i slutskedet av en uppbyggnadsfas. Under uppbyggnaden har en utsläppsdatabas tagits fram och samlat ihop de flesta punktkällor som finns i området. I en annan databas, mätdatabasen, samlas uppmätta halter i havet. Dessutom har en modell över vatten strömmar tagits fram för hela kustområdet.  

Kustvattenvårdsförbundet har även utfört provtagningar av vattenkemi, växtplankton och föroreningar i sediment.

Läs mer på Svealands Kustvattenvårdsförbunds hemsida.

 

Mälarens vattenvårdsförbund

Mälarens vattenvårdsförbund är ett miljöövervakningsförbund som har bildats för att bredda samverkan kring miljöövervakning av Mälaren. Bland medlemmarna finns alla 22 kommuner som gränsar till Mälaren och företag som utnyttjar Mälaren som recipient m.fl.

Övervakningsprogrammet är uppdelat i två delar. Ett basprogram som ingår i det nationella sötvattenprogrammet och en påbyggnadsdel som bl.a. rymmer metodutveckling av undersökningar samt undersökningar av engångskaraktär.

Läs mer på Mälarens vattenvårdsförbunds hemsida.

Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund

Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund är en idiell organisation som bedriver samordnad recipientkontroll i Nyköpingsåns-, Svärtaåns- och Kilaåns avrinningsområden. Förbundet har varit verksamt sedan 1959 och är ett av Sveriges äldsta vattenvårdsförbund. Bland medlemmarna finns kommuner, landsting, LRF, ett antal företag samt ett 30-tal s.k. båtnadsägare.

Förbundets verksamhet bygger på fyra olika uppgifter:

- Samordnad recipientkontroll
- Samordnad reglering
- Vattenråd
- Arbete för genomförande av åtgärder i vattenmiljön

Läs mer på Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbunds hemsida.

Hjälmarens vattenvårdsförbund

Hjälmarens vattenvårdsförbund är en ideell organisation som bedriver recipientkontroll i Eskilstunaåns avrinningsområde. Bland de ca 30 medlemmarna finns kommuner, landsting, företag .fl. som alla har ett ansvar för vattenvården i området.

Förbundets verksamhet bygger i huvudsak på recipientkontroll.

Läs mer på Hjälmarens vattenvårdsförbunds hemsida.

Trosaåns vattenvårdsförbund

Trosaåns vattenvårdsförbund är en nybildad ideell organisation som bl.a. ska bedriva recipientkontroll och miljöövervakning i Trosaåns sjöar och vattendrag. Förbundet ska också arbeta med vattenvård av olika slag och kunna fungera som forum för samråd och information i vattenvårdsfrågor. Förbundet ska också samverka med andra vattenvårdsförbund och vattenförbund för erfarenhetsutbyte och effektivt resursutnyttjande.

Genom att aktivt och fortlöpande följa vattnets kvalitet och status och redovisa resultaten blir förbundet en viktig resurs för medlemmarna i sitt åtgärdsarbete för en förbättrad vattenkvalitet.  

Bland förbundets medlemmar finns samtliga berörda kommuner (Trosa, Gnesta, Södertälje Strängnäs och Nyköpings kommuner), LRF och Daga Härads sjösänkningsföretag. Ideella organisationer som SNF och sportfiskare är också knutna till förbundet liksom länsstyrelserna i Stockholms- och Södermanlands län. Läs mer på Trosaåns vattenvårdsförbunds hemsida.