Vattensituationen i länet 2017

Här kan du läsa om grund- och ytvattensituationen i länet. Det råder generellt låga nivåer både vad gäller grundvatten och ytvatten.
Du hittar också länkar till länets kommuner och deras information om eventuella bevattningsförbud.

Länsstyrelsen följer utvecklingen och samlar in rapporter från länets kommuner.

Kommunerna ansvarar för det kommunala dricksvattnet och anser i dagsläget inte att det kommunala dricksvattnet är i farozonen. Däremot kan enskilda brunnar drabbas av torka. För enskilda brunnar har respektive fastighetsägare ansvar.

På din kommuns/vattenleverantörs webbsidor kan du läsa mer.

Olika förhållningssätt gäller beroende på kommun. Läs mer och håll dig uppdaterad på vad som händer där just du bor.

Sörmland Vatten (Flen, Vingåker, Katrineholm)

Gnesta

Eskilstuna

Oxelösund

Strängnäs

Trosa

Nyköping

Bakgrund

​Det är generellt låga vattennivåer i landet. Nederbörden för 2016 summerades till drygt 60% av ett normalår och att vårfloden var kort och liten och senhösten var ovanligt torr. Vintern 2016/17 var också nederbördsfattig och i dagsläget har vi mycket låga vattennivåer i våra sjöar och åar. Grundvattenbildningen som normalt sker under senhöst/vinter/tidig vår är liten och detta har inverkat på grundvattennivåerna som är mycket låga. Enligt SGU är vattennivån i både små och stora grundvattenmagasin  i dag under eller  mycket under det normala.

Du kan också följa läget via

SGU (Statens geologiska undersökning)

SMHI

Havs och Vattenmyndigheten

Myndigheternas krisinformation om vattenbristen

Vanliga frågor 

Hur kommer det sig att det finns lite vatten just nu?

Under det senaste året har det regnat mindre än normalt i Sörmland. Vintrarna har dessutom varit milda med tunnare snötäcke. Påfyllningen av grundvatten sker ofta under hösten och vintern. Nederbörd under sommarhalvåret fyller inte på grundvattnet lika effektiv när mycket då binds i växtlighet.

Vad är skillnaden mellan kommunalt och enskilt vatten?

Är du ansluten till det kommunala nätet så är det din kommun som har ansvar för att leverera vatten av god kvalitet till sina abonnenter. Har du däremot en egen brunn är du själv ansvarig för ditt vatten. Då är det upp till dig att se till att den har tillräckligt med vatten som är av god kvalitet. Hushåll på landsbygden har ofta en enskild brunn, liksom en del skolor, förskolor och äldreboenden. Det är också vanligt att lantbrukare har egna brunnar med vattenuttag till djuren.

Vad gäller kring bevattningsförbud?

Är du ansluten till det kommunala nätet har kommunen rätt att gå ut med bevattningsförbud för att spara på vatten. För enskilda brunnar gäller inte något generellt bevattningsförbud. Men det är viktigt att tänka på att vi alla tar vatten ur samma grundvattenresurs och Länsstyrelsen rekommenderar därför, som läget är just nu, till återhållsamhet även för fastighetsägare som har egen brunn. Håll dig uppdaterad via din kommuns webbsidor som du hittar ovan.

Men det verkar som att det vattnas ändå…

Bevattning till jordbruksgrödor sker främst från ytvatten som samlas upp i bevattningsdammar under vinterperioden. Det sker i princip ingen bevattning av lantbruksgrödor med grundvatten. Om man trots detta använder grundvatten för jordbruksbevattning så krävs det tillstånd. Detta gäller även om man ska fylla en bevattningsdamm med vatten från en enskild brunn.

Jag har inga problem med min brunn just nu, varför ska jag hushålla med vattnet?

De lägsta grundvattennivåerna uppmäter vi i normala fall i september-oktober. Det betyder att de låga grundvattennivåer som vi ser just nu riskerar att påverka vattenförsörjningen negativt under sommaren och även under tidig höst. Det gäller alltså att spara nu för att kunna använda senare.