Hitta ditt vatten

I VISS hanteras information om sjöar, vattendrag, större grundvattenförekomster och kustvattenområden. VISS innehåller även uppgifter om de övervakningsstationer där mätningar sker för att kontrollera tillståndet i vattenmiljöerna.

​VISS, VatteninformationsSystem I Sverige, är ett system som tagits fram inom vattenförvaltningen. Det är gjort för att underlätta tillgången på information om sjöar, vattendrag, kust och grundvatten. Systemet används även för att rapportera till EG-kommissionen över hur det står till med vattnen i Sverige.

På länsstyrelsens webbgis finns djupkartor för ett antal sjöar, de hittar du på länken nedan genom att kryssa i rutorna framför dessa rubriker: Södermanlandskartan -> MILJÖ & KLIMAT -> Vatten och vattenanvändning -> Sjöregister med länkade djupkartor

Länk till Länsstyreslens externa webbGIS

Detta kan du hitta i VISS

I VISS finns register och karta över Sveriges sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. För dessa vatten kan du bland annat hitta information om:

  • Bedömning av hur vattnet mår, kemi, fysiologi och biologi, så kallad statusklassning.
  • Bestämmelser om kraven på kvaliteten i vattnet. Miljökvalitetsnormer (MKN). Miljökvalitetsnormer är styrande för myndigheter och kommuner när de tillämpar lagar.
  • Åtgärder - vad som gjorts eller har föreslagits för att vattnet det ska bli bättre och miljökvalitetsnormen kan uppnås.
  • Miljöövervakning. För att ta reda på hur vattnet mår, tas olika prover vid utpekade platser, så kallade övervakningsstationer.

Att söka i VISS

Använd Sökfältet för att hitta en sjö, vatten drag, kustvatten eller grundvatten. Om du inte hittar ditt vatten prova att hitta det via enkel karta.

Via Enkel karta kan du zooma in till ditt vatten och sedan trycka på ditt vatten så kommer du till informationen i VISS om just ditt vatten. Denna tjänst är även mobilanpassad. Endast vattenförekomster är klickbara i denna karta. Går det inte att klicka på ditt vatten så är det ingen vattenförekomst utan ett "övrigt vatten".

Via Karta kan du visa statusklassning, miljöövervakningsstationer, miljökvalitetsnormer med mera informationer i kartform. Använd förstoringsglaset för att zooma in till ditt område. Klicka sedan i rutan framför det lager du vill visa. Om det inte kommer upp något skikt i kartan kan du behöva klicka på pilen framför namnet på lagret och sedan de underlager som då visas i menyn. Använd "i"-verktyget för att få fram informationen om just ditt vatten.

Med hjälp av Avancerad sökning kan du välja om du vill söka efter vatten och de bedömningar eller normer som är genomförda, miljöövervakning, åtgärder och övrig information.

 

I PDF-filen nedan finns en handledning i VISS. VISS utvecklas hela tiden och handledningen är inte uppdaterad i samma takt, så ha överseende med att den inte stämmer fullt ut.
 

Hitta ditt vatten - en handledning

Om du inte hittar ditt vatten

Om du inte hittar ditt vatten via sökfältet, prova att gå via kartan. Alla vatten är inte vattenförekomster utan ditt vatten kan vara ett så kallat övrigt vatten. Dessa vatten finns det inte så mycket information om i VISS. Länsstyrelsen kan ha enstaka mätningar och annan information som inte lagts in i VISS.

Vad är en vattenförekomst?

I VISS finns det mer utförlig information för de vatten som är avgränsade som så kallade vattenförekomster. Med vattenförekomst menas de sjöar som har en yta större än 1 km2, vattendrag med tillrinningsområde större än 10 km2 och stora grundvattenförekomster av betydelse för dricksvattenförsörjning. De vatten som inte är vattenförekomster kallas för "övrigt vatten". En vattenförekomst som är ett vattendrag kan bestå av både vattendrag och mindre sjöar som korsas av vattendraget. Dessa mindre sjöar kan också vara övrigt vatten.

 

​Länk till VISS

viss.lanssstyrelsen.se