Våtmarker

 

Södermanlands län består till ca 2,6% av våtmarker, enligt den våtmarksinventering som gjorts. Flertalet våtmarker är hydrologiskt påverkade och i Mälardalen som helhet bedöms omkring 90% av den ursprungliga våtmarksarealen ha försvunnit.

I slättlandskapet har våtmarkerna dikats ur för att bli åkermark och i skogen har de dikats ur för en ökad skogsproduktion. Många myrar dämdes upp under 1800-talet för att tjäna små kraftverk som drev kvarnar och sågar. Kunskaperna om hur mycket av våtmarksarealen som sakta men säkert försvinner genom de långvariga effekterna av landskapets dränering och igenväxning är idag bristfälliga.

Våtmarker utgör viktiga och naturliga vattenreglerande funktioner i landskapet. De utgör också en särskild typ av naturmiljö som ofta hyser mycket höga naturvärden och stor biologisk mångfald.