Länsstyrelsen i Södermanland deltar sedan 2015 i det rikstäckande delprogrammet Miljötillståndet i skogslandskapet som samordnas av Länsstyrelsen i Norrbotten. Delprogrammet baseras på data från Riksskogstaxeringens årliga inventering av skogslandskapet i Sverige. Inventeringen resulterar i återkommande sammanställningar vilka beskriver förändringar i skogslandskapet över tid. Riksskogstaxeringens inventering är nationell och data används främst för nationella analyser, men det finns ett antal parametrar som även kan användas på läns- eller regionnivå. Exempel på sådana parametrar är skogarnas åldersfördelning och trädslagsfördelning. Uppföljning kommer att ske vart 5:e år. Den första uppföljningen i delprogrammet Miljötillståndet i skogslandskapet kom 2016 och beskriver tillstånd och trender som är intressanta att följa långsiktigt i skogslandskapet. Läs uppföljningen från 2016 här: