Sjöar och vattendrag

Södermanlands sjöar och vattendrag påverkas av landskapets småbrutenhet mellan slätter, böljande jordbrukslandskap och skog och människans mark- och vattenanvändning. Många sjöar i länet är övergödda och har kraftiga algblomningar sommartid medan andra har klart vatten och nästintill dricksvattenkvalitet. I klarvattensjöar finns en rik flora av vattenväxter, mossor och kransalger (tex Östra Magsjön och Gisesjön). Men även i vissa näringsrika sjöar finns hotade arter som uddnate i Näsnaren vid Katrineholms tätort. Läs mer om Hotade arter

Övergödning av sjöar och vattendrag är tydlig i jordbrukslandskapet men sjöar påverkas även av enskilda avlopp på landsbygden och reningsverk i tätorterna. En stor del av sjöarna större än 1km2 är övergödda. Nu arbetas det på bred front med åtgärder för att minska kväve och fosforförluster från jordbruksmark och bättre lösningar för enskilda avlopp tas fram för att förbättra vattenkvaliteten och förutsättningar för liv i sjöarna. Läs om Länsstyrelsens åtgärdsarbete för bättre vatten

Vandringshinder i vattendrag är ett annat stort problem som framförallt begränsar fiskens vandringar för lek. I vattendrag där reglering för kraftutvinning sker kan förutom problem med vandringshinder finnas problem med att vattennivåerna är för låga för att fisken ska kunna vandra till sin lekplats. Andra fysiska ingrepp i vattendrag som till exempel rätning eller rensning av vattendrag och sjösänkning har också gett stora avtryck i vattenekosystemen.

I de högre belägna skogslandskapen i Mälarmården och Kolmården har sjöar kalkats för att motverka försurningen sedan 1980-talet. Försurningen av sjöarna har minskat och även kalkningen har dragits ner. Läs mer om Kalkning

Det är också i skogssjöarna som de högsta halterna av kvicksilver har uppmätts i fisk läs mer om miljögifter. Läs mer om Miljögifter