Miljöövervakning

Ett led i arbetet för ett hållbart samhälle är att ta fram kunskap om miljötillståndet och sprida den informationen till olika aktörer i samhället. Inom den svenska miljöövervakningen undersöker vi och följer kontinuerligt tillståndet i miljön. Resultaten används bland annat för att följa upp arbetet med miljömålen men också för att upptäcka nya hot mot miljön.

Den svenska miljöövervakningen är en struktur för återkommande och systematiska undersökningar för att övervaka miljötillståndet, upptäcka förändringar och bedöma framtida hot mot miljön. I de miljöpolitiska propositionerna 1990/91:90 och 1997/98:145 beskrivs regeringens krav på en effektiv miljöövervakning. För att kunna bedöma om förändringar orsakas av mänsklig aktivitet eller om det är en naturlig variation behöver undersökningar ske över långa tidsperioder. De svenska mätseriernas längd är i många fall unika i världen.

Regional miljöövervakning

Resultaten ifrån miljöövervakningen utgör grunden för den svenska miljöpolitiken. Resultaten används för internationell rapportering och officiell statistik. På länsnivå samordnar länsstyrelsen arbetet, regional miljöövervakning. Den regionala miljöövervakningen utförs enligt de undersökningsmetoder som Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten eller Sveriges Geologiska Undersökningar  fastställer. Resultaten av undersökningarna används i länets löpande miljöarbete. För att möta kravet på effektivitet så prioriteras undersökningar som är samordnade med andra län eller med nationell miljöövervakning.

Miljösituationen i länet

Tillståndet i miljön och läget för miljöarbetet är för Södermanland ungefär som för Sverige i stort. När det gäller luftkvalitet och försurning är dock situationen något bättre än för landet som helhet. Det finns goda utsikter för att miljömålen Frisk luft och Bara naturlig försurning uppnås i Södermanlands län till 2020. I övrigt kan tillståndet för miljön i länet sammanfattas som följer; De sörmländska vattenmiljöerna är påverkade av övergödning. Mark och vatten påverkas av bland annat av jord- och skogsbruk, vattenkraft, bebyggelse, klimatförändringar och skadliga kemiska ämnen. Det sker en förlust av biologisk mångfald i land- och vattenmiljöer. Och den bebyggda miljön påverkar även människors hälsa. För att kunna möta dessa utmaningar behövs en väl fungerande miljöövervakning på regional nivå.

Verksamhet

Miljöövervakningen i Sverige är uppbyggd i programområden som naturligt kan kopplas ihop med olika miljömål. Övervakningen är indelad i tio programområden; fjäll, hälsorelaterad miljöövervakning, jordbruksmark, kust och hav, landskap, luft, miljögiftssamordning, skog, sötvatten (inklusive grundvatten) samt våtmark. I Södermanlands län bedrivs verksamhet inom alla områden utom fjäll.

 

Mer information om miljöövervakningens uppbyggnad och den nationella miljöövervakningen finns på Naturvårdsverkets hemsida.

 

 Miljöövervakningsprogram

 

Klicka på bilden för att öppna programmet i pdf-format