Miljögifter

Utsläppen av miljögifter från industrier i Södermanland har minskat och närmar sig nu generellt nivåer som inte ger någon större lokal påverkan. Användningen av de långlivade och svårnedbrytbara kemikalierna som på 1960-talet orsakade stora skador har minskat vilket gett tydliga effekter i den sörmländska miljön, såsom ökade antal havsörnar och sälar.

Den internationella spridningen av kvicksilver medför att de svenska sjöarna fortfarande belastas med mer än vad naturen tål. I områden med industrier finns också andra föroreningar upplagrade i bottensedimenten i Östersjön och i insjöar, mest påverkan i länet kan ses i Oxelösund och i Eskilstuna.

Stora insatser sker för att sanera de förorenade områden som industrier har lämnat efter sig, läs mer om detta under förorenade områden. Inom jordbruket, i parker och privat används bekämpningsmedel årligen. Länsstyrelsens mätningar visar inga höga halter av bekämpningsmedel i miljön. Tyvärr syns det i mätningarna att även bekämpningsmedel som idag är förbjudna att användas fortfarande används.

Användningen av produkter (t.ex. slitage av bildäck, hudcremer, olika plastprodukter) är idag den främsta källan till föroreningar i miljön.  Dessa sprids framförallt via reningsverk, dagvatten och luften. Det finns stora kunskapsluckor kring denna miljöpåverkan men Länsstyrelsen arbetar kontinuerligt med att ta reda på mer.

Ett exempel är användningen av båtbottenfärger som innehåller tributyltenn, en förorening som påvisats i höga halter i bottensedimenten i kusten. Tributyltenn är mycket giftigt och påverkar bland annat musslors reproduktion.

Fiskehamnen i Oxelösund