Kust och hav

Södermanlands kustvatten är av varierande karaktär på grund av den olikformade bottenmiljön, tillförsel av sötvatten och påverkan av vattenmassor med olika salthalt som kommer utifrån.
Sjö

Det finns 27 havsområden eller vattenförekomster i Södermanland, enligt EU:s vattendirektiv. De har varierande egenskaper och det kan finnas stora skillnader mellan miljöer inom ett havsområde.  

Den biologiska mångfalden i de grunda växtbeklädda havsvikarna är stor och är en viktig livsmiljö för många växter, smådjur och fisk. En grund vik som innehåller varmt vatten på våren kan utgöra en fin men känslig barnkammare för kustlevande fisk.  

Blåstångsbeklädda undervattensberg (hårdbotten) kan man kalla havets skogar. De är mycket viktiga som matplats och ger skydd för fisk och havets smådjur. Musselbankar, ålgräsängar, grunda sandstränder och djupare lerbottnar är andra viktiga miljöer för havets invånare. Det är inte bara havets fisk och smådjur som trivs här, utan också fåglar som olika vadare, måsar, dykänder och rovfåglar tar sin mat från havets olika miljöer.

Sandstrand där det lever plattfiskyngel

Den största mängden sötvatten kommer från de stora åsystemen Kilaån, Nyköpingsån och Trosaån. Belastning av näringsämnen kan lokalt vara påtaglig och näringskoncentrationen (vilket leder till övergödning) är hög vid utloppen av Nyköpingsån och Trosaån. Fysisk störning som bryggor och båttrafik och även muddring påverkar den lokala biologin i det grunda kustvattnet nära land.

Kustens fåglar kan drabbas hårt av miljöproblem. Detta uppmärksammades bland annat på 1960-talet då fortplantningsförmågan hos havsörn minskade. Det visade sig också på 1990-talet i from av trutdöd.

På senare tid har ejder minskat i antal. En teori är att musslorna, som är huvudföda för ejder, innehåller mindre energi på grund av att vattnet blivit varmare på vintern och att de därför inte går i dvala.

Förändringar i de marina ekosystemen, såsom minskad mäng rovfisk, övergödning, förekomst av mink och fysisk störning, påverkar också kustens fåglar. Dessa är också generellt några av de största miljöproblemen i våra hav idag.

 

Djur och växter på Östersjöns botten

Plansch som visar vad du kan hitta på en bergig botten i Östersjön

Länsstyrelsen har tagit fram två informationsskyltar som visar vad du kan hitta på en bergig botten respektive sandbotten längs Sörmlandskusten. Du är välkommen att använda bilderna, men ange Länsstyrelsen i Södermanlands län som källa.

Skylt bergig botten i pdf-format

Skylt sandbotten i pdf-format