Grundvatten

Grundvatten förekommer så gott som överallt i marken, i såväl jordlager som berggrund. Det är viktigt både för människan och naturen. Dess kvalitet påverkar även ytvatten, våtmarker och ekosystem. Mängden grundvatten är beroende av nederbörd och infiltration. Tillgången varierar både över året, från år till år och från plats till plats.

Gott om vatten i rullstensåsarna

Länet har relativt gott om grundvattentillgångar. De största och viktigaste tillgångarna finns i form av naturliga sand- och grusavlagringar, rullstensåsar. Här ligger de kommunala vattentäkterna och här sker huvuddelen av grundvattenövervakningen. I rullstensåsarna renas vatten naturligt när det filtreras genom materialet. Grus­avlagringar har nyttjas hårt för att utvinna material till järnvägar och vägar. Eftersom rullstensåsarna är så viktiga för dricksvatten­­försörjning så styrs utvinningen över till krossberg i allt större utstäckning.

Rester av bekämpningsmedel och salt lokalt– annars god vattenkvalitet

Kommunernas vattenkemiska analyser av grundvattnet visar på en bra grundvattenkvalitet i länet överlag. Lokalt finns enstaka förhöjda värden, rester av bekämpningsmedel som kan härröra från infrastruktur, industri eller jordbruk. Halterna är dock inte hälsofarliga. Lokalt förhöjda värden av klorid förekommer också. Källan är antingen påverkan från vägsalt eller från ett tidvis för stort vattenuttag, då äldre och mer djupt liggande grundvatten sätts i omlopp. Detta äldre, så kallat relikta grundvatten är ofta salt. Saltvatteninträngning i grundvattnet kan också förekomma lokalt i kustområdet. Grusutvinning utgör en direkt påverkan på grundvattenmagasinens kvalitet.

Dricksvatten

Vatten är ett av våra viktigaste livsmedel. Både yt- och grundvatten används till att göra dricksvatten. Fördelen med att använda grundvatten som dricksvatten är att det har en jämnare temperatur, innehåller en mindre mängd organiska ämnen och färre bakterier än ytvatten. Grundvatten har ett bättre naturligt skydd mot föroreningar och är enklare att bereda i vattenverk. För den enskilda vattenförsörjningen är grundvattnet från bergborrade brunnar vanligast, men det finns även många enskilda fastigheter som får sitt vatten från grävda brunnar i jordlagren.

Klimatförändring påverkar grundvattenet

Enligt Statens Geologiska Undersökningar, SGU så väntas nya geografiska mönster när det gäller tillgången på grundvatten i spåren av en klimatförändring. Även sårbarhet för föroreningar i grundvattnet väntas öka. För Sörmlands del förväntas effekterna på den allmänna dricksvattenförsörjningen bli oförändrade. Den allmänna vattenförsörjningen kan dock indirekt påverkas om behovet att stötta områden som idag försörjs via enskilt vatten uppstår. Detta gäller främst speciellt i våra kustområden där magasinsvolymen är liten och förlängda sommarperioder utan grundvattenbildning kan förväntas bidra till vattenbrist. Läs mer i SGU:s utredning via länken nedan.

Grundvattennivåer i ett förändrat klimat - nya klimatscenarier

Viktigt att skydda grundvattnet

Det finns mängder med mänskliga aktiviteter som hotar grundvattnets kvalitet och tillgång. Föroreningar från vägar, läckande deponier, industrier, avlopp och jordbruk är några av de faktorer som bidrar till föroreningar av grundvattnet, medan tunnelbyggen och andra stora byggprojekt kraftigt kan påverka tillgången på vattnet. Det är viktigt att bevara åssträckor med god grundvattentillgång för att säkerställa framtida vattenförsörjning. Många av de större grundvattentäkterna har redan idag fastställda vattenskyddsområden med föreskrifter för att förhindra förorening och för att säkerställa en långsikt god vattenkvalitet. En del vattentäkter har ett gammalt lagskydd som behöver uppdateras i form av ett vattenskyddsområde.

EU:s vattendirektiv driver på kunskapsuppbyggnaden

Den regionala bilden av situationen för länets grundvatten är ännu något begränsad men ökar kontinuerligt, bland annat genom det arbete som bedrivs utifrån EU:s vattendirektiv.