Luft

Minskade utsläpp av luftföroreningar från industrier och uppvärmning har gjort att luftkvaliteten i länet förbättrats sedan 1990-talets början. De största problemen idag i Södermanlands tätorter är partiklar och kvävedioxid. Biltrafiken är en stor källa till dessa båda föroreningar.
Foto: Peter Svedlund

Bakgrundshalterna av luftföroreningar i Södermanlands landsbygdsområden är generellt låga. De största luftkvalitetsproblemen finns i länets tätorter och består av kvävedioxid och partiklar.

I den regionala miljöövervakningen mäter länsstyrelsen nedfall av svavel och kväve i skog. Nedfall av svavel och kväve bidrar till försurning av mark och vatten och man mäter därför bland annat aluminium och pH i markvatten.

Luftvårdsförbundet

Södermanlands Luftvårdsförbundet lades ner 2013-2014 och länets medlemmar gick in Östra Sveriges Luftvårdförbund tillsammans med Stockholms-, Uppsala- och Gävleborgs län.

Länsstyrelserna fungerar som samarbetsparter. Numera kan även andra företag och organisationer bli medlemmar, som till exempel Stockholms Universitet, Vägverket och Fortum. Luftvårdsförbundet samverkar dessutom med SMHI, Naturvårdsverket, Vägverket och flera andra institutioner och verk. Angränsande län och kommuner samverkar med Luftvårdsförbundet om bland annat utsläppsdata.

Det konkreta arbetet med luftvård och övervakning av luftens kvalitet består huvudsakligen av tre delar:

  • Inventeringar av utsläppskällor
  • Mätningar av luftkvalitet och meteorologi
  • Modeller för spridning och nedfall av luftföroreningar

För mer info om Östra Sveriges Luftvårdförbund se:  http://slb.nu/lvf/