Vattenveckan

Vattenveckan vill skapa förståelse för vattnets många värden och användningsområden - allt ifrån livsmiljöer till livsmedel. Vi uppmärksammar att vatten är en ändlig resurs som vi alla använder dagligen och som alla har ett ansvar för att förvalta med förnuft. Med små medel kan var och en av oss göra stor skillnad.
Vatten

Årlig vattenvecka Sörmland

Vattenveckan är en del av arbetet inom ramen för Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö. Med start 2016 genomförs årligen en vattenvecka i Sörmland med syfte att erhålla ett kunskapslyft kring vatten.

Vattenveckan genomförs som ett samarbete mellan flera organisationer i länet som alla vill arbeta för att synliggöra vatten som resurs och lyfta behovet av att uppnå god status i våra vatten. Med gemensamma krafter kan vi nå längre och nå ut till fler.

Under vattenveckan genomförs aktiviteter på flera håll i länet och av flera olika organisationer. På dessa sidor samlar vi information om vad som händer under den årliga vattenveckan i Sörmland.

 
Vattenveckan 2017 går av stapeln 26 augusti-3 september (program kommer inom kort).

 

Varför tycker vi att det är viktigt att uppmärksamma vattenfrågorna?

Flera av de 16 miljökvalitetsmålen adresserar betydelsen av att arbeta för en förbättrad status i hav, sjöar, våtmarker och vattendrag:

  • Bara naturlig försurning
  • Ingen övergödning
  • Levande sjöar och vattendrag
  • Grundvatten av god kvalitet
  • Hav i balans samt levande kust och skärgård
  • Myllrande våtmarker

God vattenkvalitet - en utmaning för länet

Den främsta vattenutmaningen i länet är övergödningen. Hälften av länets sjöar är övergödda enligt beräkningar från 2009. Det görs åtgärder, och utsläppen av gödande ämnen minskar. Samtidigt, antalet åtgärder är för få och effekterna av genomförda åtgärder dröjer. Helt enkelt för att återhämtningen i miljön går långsamt. Övergödning och fysiska förändringar i vattendragen påverkar den biologiska mångfalden negativt. Förstörda och försämrade biotoper bidrar till ett generellt dåligt tillstånd för hotade arter i länet. Uppväxtbetingelserna längs kusten är också dåliga. En fiskyngelinventering längs kusten från 2012 påvisar få årsyngel av gädda och abborre.

Ett komplement till övrigt arbete

År 2000 beslutade EU om en ny europeisk vattenpolitik som innebär att alla medlemsländer ska arbeta för att bevara och förbättra kvaliteten i våra sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten, EUs vattendirektiv. Inom vattendirektivet finns åtgärdsprogram som ska leda till att politiken följs. Åtgärderna handlar om bättre styrmedel, utökad myndighetsutövning och ökat ansvar hos olika sektorer och aktörer i samhället. Alla aktiviteter som behöver göras för att uppnå vattendirektivets kriterier och miljömålen finns inte reglerade i vattendirektivets olika åtgärdsprogram. Det behövs komplement.  

Genom arbetet med länets åtgärdsprogram för miljömålen samlar vi alla goda krafter och jobbar gemensamt - tillsammans skapar vi synergier för miljön.