Når vi miljömålen?

Varje år gör Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen en regional uppföljning av miljömålen där vi bedömer om dagens miljöarbete är tillräckligt för att nå miljömålen till år 2020. Bedömningen visar i vilken takt och riktning som miljön utvecklas.
Miljömålsrapporter

Når vi miljömålen i länet?

De senaste årens bedömningar av miljökvalitetsmålen i länet visar att det behövs en kraftsamling om vi ska nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen till 2020. Klicka på årtalen i spalten till vänster för att ta del av den regionala miljömålsbedömningen. Bedömningarna finns också att ta del av på www.miljömål.se och i rapporten "Når vi miljömålen" som Länsstyrelsen ger ut.

Når vi miljömålen i Sverige?

Vid den nationella bedömningen konstateras att miljömålet "Skyddande ozonskikt" kan nås och att "Säker strålmiljö" till stora delar kan nås med befintliga styrmedel. Övriga fjorton miljökvalitetsmål kommer inte att nås till år 2020 med de styrmedel och åtgärder som är beslutade fram till i dag.

Detta grundar vi bedömningen på

Vid bedömningen av miljökvalitetsmålen tittar vi dels på miljötillståndet, dels på vilket miljöarbete som görs. Beskrivningen av miljötillstånd, bedömning av måluppfyllelse och beskrivning av styrmedel görs för alla mål utifrån de preciseringar som finns till varje mål. Preciseringarna kan till exempel ange halter, arealer eller ett tillstånd i en naturtyp. Underlaget för beskrivningen av miljötillståndet är dels indikatorer på miljömål.se (se faktaruta till höger), dels övriga resultat och kunskapsunderlag, till exempel Länsstyrelsens miljöövervakning. Underlaget för beskrivning av miljöarbetet i länet är till exempel uppföljningen av åtgärderna inom åtgärdsprogram miljömål.

Räcker tagna beslut för att nå målen?

Flera mål har en lång återhämtningstid i naturen. Även om långtgående åtgärder blir genomförda idag kan det ändå ta flera år innan de miljökvaliteter som målet beskriver är uppnådda. Vid bedömningen tar man därför hänsyn till naturens långa återhämtningstid. Om tillräckliga beslut tagits senast 2020, så att målet kommer att uppnås, bedöms målet som uppnått, även om det dröjer länge innan själva miljökvaliteten är uppnådd.

Bedömningen utgår från de beslut som är fattande när bedömningen görs. Det finns därför alltid möjlighet att förbättra bedömningen genom att besluta om åtgärder och styrmedel.

 Miljömålsindikatorer

När miljömålen bedöms används bland annat indikatorer. Underlaget till indikatorerna kommer ofta från den regionala och nationella miljöövervakningen.

Indikatorerna ska följa upp resultatet av miljömålsarbetet, visa om miljöarbetet går i rätt riktning och i rätt takt, visa hur miljön mår och ge underlag för åtgärder och beslut. 

Klicka här för att komma till indikatorerna på Miljömålsportalen.