Regional bedömning av miljömålen 2015

Till nästa generation ska vi lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Det är utgångspunkten i den svenska miljöpolitiken och miljökvalitetsmålen men årets bedömning av tillståndet i miljön visar att vi har långt kvar i arbetet för en bättre miljö i Södermanlands län.

Två mål nära att nås i länet

Tolv miljökvalitetsmål bedöms på regional nivå. Frisk luft och Bara naturlig försurning är nära att nås i Södermanlands län till 2020. Övriga mål kan inte nås med beslutade styrmedel och åtgärder. Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö bedöms inte regionalt.

Tillståndet i miljön och läget för miljöarbetet är för Södermanland ungefär som för Sverige i stort. När det gäller luftkvalitet och försurning är dock situationen något bättre än för landet som helhet.

Den påverkan på miljön som sker i länet kan sammanfattas på detta sätt: De sörmländska vattenmiljöerna är påverkade av övergödning. Mark och vatten påverkas av bl.a. jord- och skogsbruk, bebyggelse, klimatförändringar och skadliga kemiska ämnen. Det sker en förlust av biologisk mångfald i land- och vattenmiljöer. Den bebyggda miljön påverkar även människors hälsa.

De regionala bedömningstexterna för alla miljökvalitetsmål finns på Miljömålsportalen.

Aktivt åtgärdsarbete, men få resultat syns i miljön

Det görs många åtgärder i länet för att få en bättre miljö och många aktörer är aktiva i arbetet. Under 2015 har arbetet med det regionala åtgärdsprogrammet kopplat till miljömålen kommit igång på allvar och ett regionalt Miljö- och klimatråd har bildats.

Åtgärderna räcker dock i de flesta fall inte för att nå målen. För några mål, t.ex. Ett rikt växt- och djurliv, finns negativa trender som inte vägs upp av de åtgärder som görs. För de flesta mål är det svårt att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön. Inom några mål, t.ex. God bebyggd miljö, finns positiva trender. Det är dock för de flesta mål så långt kvar till målen att de åtgärder som görs inte räcker för att ge en tydlig effekt.

Åtgärder behövs lokalt, regionalt, nationellt och internationellt

Miljökvalitetsmålen i Södermanlands län kan inte nås enbart genom arbete på regional och lokal nivå. Även åtgärder på nationell och internationell nivå är nödvändiga. Det gäller t.ex. Giftfri miljö och Begränsad klimatpåverkan samt till viss del målen om Ingen övergödning, Hav i balans och Ett rikt odlingslandskap.

Inom naturvård och samhällsplanering finns däremot en stor möjlighet att arbeta regionalt och lokalt. Miljöhänsyn inom samhällsplanering, areella näringar och byggande av infrastruktur påverkar dessutom de flesta miljökvalitetsmål.

Når vi miljömålen i Sverige?

Vid den nationella fördjupade utvärderingen av miljömålen som publicerades i maj 2015 konstaterades att miljömålet "Skyddande ozonskikt" kan nås och att "Säker strålmiljö" till stora delar kan nås med befintliga styrmedel. Övriga fjorton miljökvalitetsmål kommer inte att nås till år 2020 med de styrmedel och åtgärder som är beslutade fram till i dag. Mer information om den nationella bedömningen finns på Miljömålsportalen.

Detta grundar vi bedömningen på

Beskrivningen av miljötillstånd, bedömning av måluppfyllelse och beskrivning av styrmedel görs för alla mål utifrån de preciseringar som finns till varje mål. Preciseringarna kan till exempel ange halter, arealer eller ett tillstånd i en naturtyp. Underlaget för beskrivningen av miljötillståndet är dels indikatorer på Miljömålsportalen, dels övriga resultat och kunskapsunderlag, till exempel Länsstyrelsens miljöövervakning.

 Rapport 2015

omslagsbild rapport 2015:17

Klicka på bilden för att läsa rapporten.