Regional bedömning av miljömålen 2011

2011 års bedömning av miljömålen visar att det bara är två av målen som är nära att uppnås i länet: Bara naturlig försurning och Säker strålmiljö. Beslut om ytterligare åtgärder är nödvändiga för att nå de övriga miljömålen.

Två mål är nära att nås

För Bara naturlig försurning och Säker strålmiljö görs bedömningen "Miljökvalitetsmålet är nära att nås. Det finns idag planerade styrmedel som beslutas före 2020." För resterande mål är planerade styrmedel eller åtgärder inte tillräckliga. Här görs bedömningen "Det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med idag beslutade eller planerade styrmedel".

Trenden för det mesta oförändrad jämfört med 2010

Ser man till beskrivning av trend och miljötillstånd i bedömningarna är det inte så stora förändringar mot år 2010. För majoriteten av målen bedöms trenden vara oförändrad. Trenden för Begränsad klimatpåverkan bedöms som negativ, men för God bebyggd miljö som positiv. Beskrivningen av utvecklingen i miljön är något mer positiv för Ingen övergödning jämfört med 2010, medan den är något mer negativ för Ett rikt odlingslandskap.

Ny bedömningsgrund år 2011

Bedömningen har denna gång gjorts enlig en ny bedömningsgrund. När miljömålssystemet infördes år 1999 beslutades att målen skulle vara uppnådda inom en generation. År 2010 tydliggjordes att det innebär 2020 som målår. Den nya bedömningsgrunden innebär att man tar en större hänsyn till att ett antal mål påverkas av en lång återhämtningstid i naturen. Även om tillräckliga åtgärder är genomförda inom utsatt tid, före år 2020, kan det ta ytterligare flera år innan den miljökvalitet som målet beskriver faktiskt finns på plats.

Tydligare bild av vad som behöver göras

Med den nya bedömningsgrunden har vi en tydligare bild av hur det ser ut just nu i arbetet med miljömålen och vilka mål som behöver ytterligare åtgärder och insatser. Det betyder att bedömningen av ett mål snabbt kan förändras om det kommer beslut på att genomföra ytterligare åtgärder.

Svårt att jämföra bedömningen 2011 med tidigare år

Det är svårt att jämföra 2011 års bedömning med tidigare år eftersom bedömningsgrunderna ändrats. 2010 bedömdes sex av 15 mål som mycket svåra att nå inom utsatt tidsram (Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Ingen övergödning, Levande skogar, God bebyggd miljö, Ett rikt växt- och djurliv). Skyddande ozonskikt bedömdes möjligt att nå med nuvarande åtgärder. Övriga åtta mål bedömdes möjliga att nå inom tidsramen, förutsatt att ytterligare åtgärder genomförs.

 

 

Omslag till "Når vi miljömålen?"
 
Klicka på bilden för att ladda ner rapporten.

 Länkar bedömning 2011