Regional bedömning av miljömålen 2010 - den sista i sitt slag

På många områden går utvecklingen åt rätt håll men tempot är inte tillräckligt högt för att nå flera av de regionala miljömålen. De största utmaningarna för länet är att minska påverkan på klimatet, minska övergödningen, öka kunskapen om användningen av kemikalier och dess effekter samt att minska förlusten av biologisk mångfald.

Flera mål svåra att nå i länet

Sex mål bedöms bli mycket svåra att nå i länet trots ytterligare åtgärder: Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Ingen övergödning, Levande skogar, God bebyggd miljö samt Ett rikt växt- och djurliv. Endast målet Skyddande ozonskikt bedöms som möjligt att nå med befintliga åtgärder.

Mer positiv bedömning om ytterligare åtgärder sätts in

Bedömningen av miljökvalitetsmålen i Södermanlands län skiljer sig från bedömningen för landet i helhet för Frisk luft, Bara naturlig försurning och Hav i balans samt levande kust och skärgård. Samtliga mål bedöms möjliga att nå i länet med ytterligare åtgärder vilket är en mer positiv bedömning än nationellt.

Trendpilar visar utvecklingen

Trendpilar som beskriver utvecklingen i miljötillståndet kompletterar bedömningen av miljökvalitetsmålen. Syftet med trendpilarna är att kunna visa utvecklingen för målet oberoende av målets tidsgräns. Bedömningen av utvecklingen gäller några år bakåt och framåt i tiden. För en del mål kan utvecklingen i miljön vara positiv, men inte gå tillräckligt snabbt för att målet ska kunna nås inom utsatt tidsram vilket då visas med en positiv trendpil. En förändrad bedömning görs av utvecklingen i miljön när det gäller Hav i balans samt levande kust och skärgård, där utvecklingen i miljön nu bedöms vara positiv. För majoriteten av målen bedöms trenden som oförändrad (10 st), för några som positiv (4 st), och för ett mål som negativ.

Mer läsning

En sammanfattande tabell och figur som illustrerar 2010 års bedömning finns här. Samtliga bedömningstexter finns också att läsa i rapporten "Når vi miljömålen?" som du når via länken i högerspalten. 

Hur gick det med de regionala målen?

Majoriteten av de nu gällande regionala miljömålen löper ut 2010, vilket gör detta års bedömning extra intressant. Det är nu vi får svar på hur arbetet med de regionala målen gått. 2007 antogs 73 regionala mål, varav 60 st skulle vara uppnådda 2010. En tredjedel (33 %) bedöms kunna nås inom utsatt tid med beslutade åtgärder. 6 mål (8 %) som har målår 2015 eller 2020 kan nås om ytterligare åtgärder beslutas och genomförs. Övriga mål (59 %) kommer inte att kunna nås inom utsatt tidsram.

När målen följdes upp första gången (2007) bedömdes nästan 50 % kunna nås med ytterligare åtgärder. Allteftersom 2010 närmat sig har den andelen blivit mindre. Några fler mål bedöms idag möjliga att nå med beslutade åtgärder än i bedömningen 2007, men de allra flesta av de mål som var "gula" när målen sattes bedöms inte kunna nås inom utsatt tid. I många fall har åtgärderna alltså inte räckt till. Bakom de röda "gubbarna" döljer sig dock en hel del positiva förändringar. Flera nya reservat har t.ex. bildats, många våtmarker har anlagts i jordbrukslandskapet, mycket arbete har gjorts för hotade arter i länet och arealen betesmarker och ekologisk odling har ökat. Men arealerna har inte varit tillräckligt stora, eller åtgärderna tillräckligt omfattande, för att nå målen.

Framgångar och utmaningar

Utvecklingen i länet för Bara naturlig försurning har varit positiv. Samtliga regionala mål bedöms kunna nås till 2010. Även flera regionala mål under Säker strålmiljö, målen om förorenad mark under Giftfri miljö, samt flera mål under Hav i balans har kunnat nås. De största utmaningarna för länet, i likhet med resten av landet, är att minska påverkan på klimatet, minska övergödningen, öka kunskapen om användningen av kemikalier i samhället samt dess effekter samt att minska förlusten av den biologiska mångfalden. På dessa områden återstår mycket arbete om vi ska nå målen.

Omslag "Når vi miljömålen?"

Klicka på bilden för att ladda ner rapporten.

 Sista bedömningen enligt det gamla systemet

Bedömningen 2010 var den sista i sitt slag. I juni 2010 fattade riksdagen beslut om ett förändrat system för miljömålsarbetet och miljömålsuppföljningen.

Från och med 2011 kommer målen bedömas möjliga att nå om tillräckliga åtgärder är beslutade och kan förväntas vara genomförda till målåret. Det betyder att man tar hänsyn till naturens långa återhämtningstid.