Regional bedömning av miljömålen 2016

Det pågår ett aktivt åtgärdsarbete i länet för att nå miljömålen, men bedömningen av möjligheterna att nå miljökvalitetsmålen i Södermanlands län visar att det ändå är långt kvar innan målen nås. Anledningen är att nuvarande beslut och åtgärder inte räcker, men också att det tar lång tid innan vi ser effekter i miljön av de åtgärder som gjorts.

Aktivt arbete inom Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö

Det görs många åtgärder för att få en bättre miljö och många aktörer arbetar med det regionala åtgärdsprogrammet kopplat till miljömålen. Det är ett länsomfattande program där olika aktörer gemensamt drar sitt strå till stacken. Programmet innehåller åtgärder som genomförs av länets kommuner, organisationer, näringsliv och myndigheter. Du kan läsa mer om arbetet under Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö.

Uppföljningen av åtgärdsarbetet under året visar att arbete pågår i över åttio procent av åtgärderna i det regionala åtgärdsprogrammet. Många av åtgärderna ger också ringar på vattnet som inte syns i uppföljningen genom att de till exempel etablerar samverkan mellan aktörer. Åtgärderna i sig når också många människor. Ett exempel är åtgärden om Hälsosam förskola som flera kommuner arbetat med under året. De åtgärder som gjorts handlar bland annat om att inventera verksamheten för att se om kemikalier kan finnas i material och varor. Det handlar också om att vid inköp göra medvetna val av produkter. En kommun har genomfört föreläsningar för all personal. Genom att arbeta med förskolorna nås personalen och genom barnen också föräldrarna.

Två mål nära att nås i länet

Tillståndet i miljön och läget för miljöarbetet är för Södermanland ungefär som för Sverige i stort. När det gäller luftkvalitet och försurning är dock situationen något bättre än för landet som helhet.

Tolv miljökvalitetsmål bedöms på regional nivå. Frisk luft och Bara naturlig försurning är nära att nås i Södermanlands län till 2020. Övriga mål bedöms inte kunna nås med beslutade styrmedel och åtgärder. Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö bedöms inte regionalt.

Åtgärder behövs lokal, regionalt, nationellt och internationellt

För att nå miljökvalitetsmålen och lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta krävs arbete på många nivåer. De sörmländska vattenmiljöerna är påverkade av övergödning. Mark och vatten påverkas av bl.a. jord- och skogsbruk, bebyggelse, klimatförändringar och skadliga kemiska ämnen. Det sker en förlust av biologisk mångfald i land- och vattenmiljöer. Den bebyggda miljön påverkar även människors hälsa.

Miljökvalitetsmålen i Södermanlands län kan inte nås enbart genom arbete på regional och lokal nivå. Även åtgärder på nationell och internationell nivå är nödvändiga. Det gäller t.ex. målen om Giftfri miljö och Begränsad klimatpåverkan samt till viss del målen om Ingen övergödning, Hav i balans och Ett rikt odlingslandskap. Inom naturvård och samhällsplanering finns däremot en stor möjlighet att arbeta regionalt och lokalt.

Man skulle kunna säga att miljömålsarbetet är ett stort samarbetsprojekt där myndigheter, kommuner, organisationer och näringsliv deltar. Det handlar om tillämpning av lagar, utbetalning av medel, genomförande av projekt, samarbeten, utbildningar, inventeringar, restaureringar och mycket mer. Även de val vi gör i vardagen som individer spelar roll för att nå miljömålen.

Når vi miljömålen i Sverige?

Vid den nationella uppföljningen av miljömålen som publicerades i mars 2017 konstaterades att miljömålet "Skyddande ozonskikt" kan nås och att "Säker strålmiljö" till stora delar kan nås med befintliga styrmedel. Övriga fjorton miljökvalitetsmål kommer inte att nås till år 2020 med de styrmedel och åtgärder som är beslutade fram till i dag. Mer information om den nationella bedömningen finns på www.miljomal.se.

Så gör vi bedömningen

Beskrivningen av miljötillstånd, bedömning av måluppfyllelse och beskrivning av styrmedel görs för alla mål utifrån de preciseringar som finns till varje mål. Preciseringarna kan till exempel ange halter, arealer eller ett tillstånd i en naturtyp. Underlaget för beskrivningen av miljötillståndet är dels indikatorer på Miljömålsportalen, dels övriga resultat och kunskapsunderlag, till exempel Länsstyrelsens miljöövervakning.

Sammanställningen av hur det går med miljömålen i länet är  en översikt, och det går inte att lyfta fram allt det åtgärdsarbete som görs. En del åtgärder lyfts fram, men vi använder också statistik och indikatorer för att bedöma hur det går.

Mer information

Uppföljningen av miljömålen redovisas en gång om året till Naturvårdsverket. Den publiceras också på Miljömålsportalen, www.miljomal.se På Miljömålsportalen finns också mer information om miljömålsarbetet och många indikatorer vi använt för att göra uppföljningen.