Regionalt miljömålsarbete

I miljömålsarbetet har Länsstyrelsen en övergripande och samordnande roll som regional miljömyndighet. Miljömålet Levande skogar har Skogsstyrelsen, i samverkan med Länsstyrelsen, ansvaret för.
Logo för de 16 miljökvalitetsmålen

Inga specifika regionala miljömål

Fram till 2010 fanns i Södermanland regionalt anpassade delmål för alla miljömål utom Storslagen fjällmiljö. De flesta delmålen löpte ut 2010. Vid slutuppföljningen av dessa tog Länsstyrelsen beslut om att avsluta de regionala miljömålen. Även nationellt har delmålen utgått och ersätts successivt av nya etappmål. Etappmålen anger stegen mot miljökvalitetsmålen och generationsmålet.

Södermanland står ändå inte utan regionala miljömål. Som regionala miljömål gäller nu de nationella miljökvalitetsmålen med tillhörande preciseringar och etappmål som regeringen har beslutat om.

Länsstyrelsen stöttar, samordnar och följer upp

Länsstyrelsen har ett uppdrag att stödja kommunerna i det lokala miljömålsarbetet genom att ta fram underlag och hjälpa till med att formulera lokala mål och åtgärdsprogram.

Länsstyrelsen samordnar aretet med ett regionalt åtgärdsprogram för miljömålen. Programmet har tagits fram i bred förankring och innehåller regionala åtgärder som ska bidra till att uppfylla miljömålen. Läs mer om arbetet med åtgärdsprogrammet här.

I Länsstyrelsernas ansvar ingår även att följa upp miljömålsarbetet i det egna länet. Uppdraget redovisas till Naturvårdsverket en gång om året. Läs mer om miljömålsuppföljningen här.

Underlag för lokalt och regionalt miljömålsarbete

Guide till lokalt arbete med miljömål

Nationella emissionsdatabasen