Biologisk mångfald

Blomsteräng

Åtgärder

Följande åtgärdsförslag har arbetats fram för Biologisk mångfald:

 • Anpassad Skogsskötsel
 • Anpassad viltförvaltning
 • Bevarande av skyddsvärda träd
 • Kunskapsspridning kring friluftsliv och tätortsnära natur
 • Naturguidningar
 • Samrådsgrupp för naturvård
 • Inspirationsdag om offentlig upphandling

Deltagare

Ordförandeposten för gruppen är vakant.

Gruppens sekreterare är Malin Almquist, Länsstyrelsen.

En förteckning över samtliga medlemmar i gruppen finner du till höger.

Frågor?

Om du har specifika frågor eller är intresserad av att delta i en viss åtgärd inom Biologisk mångfald kan du vända dig till arbetsgruppens sekreterare Malin Almquist. Kontaktuppgifter finner du till höger.

 Underlagsdokument Biologisk mångfald

Här kan du ladda ner ett underlagsdokument till arbetsgruppen för Biologisk mångfald.

Underlaget innehåller:

 • En kort bedömning av miljösituationen i länet
 • Goda exempel från länets miljöarbete
 • Förslag från allmänheten på vilka åtgärder som behövs i Södermanland
 • Inspiration från andra håll i landet mm.

 Underlagsrapport Biologisk mångfald

 Sändlista till arbetsgruppen